civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 8 gostiju na sajtu
Kantonalna uprava za geodetsko - imovinsko pravne poslove PDF Ispiši
Četvrtak, 14 Decembar 2006
KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE
Bosanska 46, Bugojno
   

Stipica Oreč dipl. ing. geod
Direktor

Telefon: 030 260 351
Fax: 030 254 029
Zijah Balihodžić
Zamjenik direktora
Telefon:
030 254 029
Adem Hočkić
Pomoćnik direktora
Telefon:
030 260 352

Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavlja određene upravne i stručne poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti kantona u oblasti: izmjere te uspostava i obnove katastra nekretnina, izmjere te uspostave i obnove katastra komunalnih uređaja; registra prostornih jedinica; kartografiranje područja Kantona; baze podataka katastra nekretnina; komasacije zemljišta; inspekcijskoga nadzora geodetskih poslova i u geodetskim obrtima; imovinsko-pravnih i drugih stvarnopravnih odnosa na nekretninama i pravima na nekretniene, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.