civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 3 gostiju na sajtu
Vodič za pristup informacija u posjedu Vlade SBK/KSB PDF Ispiši
Srijeda, 29 Novembar 2006


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

 

Na osnovu člana 20. tačaka 1) i 2) Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/01) i u skladu s Uputstvom za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/01), Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje

V O D I Č
ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
KOJE SU U POSJEDU VLADE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

I.
Članom 3. tačkom 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine određen je pojam informacije: "informacija – svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sačinjena i kako je klasificirana".

Svakom licu (pravnom i fizičkom), omogućava se pristup informacijama koje su pod kontrolom Vlade Srednjobosanskog kantona, a koje su sadržane u Indeksu registru informacija (u prilogu), u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovaj vodič ima za cilj pomoći podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava za pristup informacijama u Vladi Srednjobosanskog kantona.

Ovaj vodič se kao besplatan primjerak može dobiti u prijemnoj kancelariji – Pisarnici u Srednjobosanskom kantonu ili kod službenika za informisanje.

II.
Vlada Srednjobosanskog kantona smještena je u Travniku, Stanična 43, telefon broj 030-511-314.

Službenik za informisanje je Sabahudin Hadžialić, Savjetnik premijera Srednjobosanskog kantona za odnose sa javnostima, čiji je ured na navedenoj adresi, broj 34, kontakt telefon 030-511 213.

III.
Načini pristupa informacijama su sljedeći:
- neposredni uvid u informaciju
- dostavljanje informacije na kućnu adresu
- umnožavanje informacije
Ako podnosilac zahtjeva traži usmeno objašnjenje ili samo uvid u određene podatke, odnosno informaciju, predlažemo podnosiocu zahtjeva da se prethodno usmeno obrati službeniku za informisanje, koji će ga obavijestiti o mogućnosti i terminu ostvarivanja traženog uvida.

IV.
Da bi se ostvarilo pravo na pristup informaciji, potrebno je napismeno podnijeti zahtjev za pristup informaciji, na jednom od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za pristup informaciji mora:

- dati dovoljno podataka o prirodi ili sadržaju informacije koja se traži da bi se organu omogućilo pronalaženje tražene informacije
- sadržavati ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu, a, po mogućnosti, i kontakt telefon

Zahtjev za pristup informaciji predaje se lično u prijemnu kancelariju Srednjobosanskog kantona, ured broj 2, u prizemlju zgrade, ili poštom na adresu Stručne službe Vlade Srednjobosanskog kantona.

Ako se zahtjev za pristup informaciji odnosi na ličnu informaciju, zahtjev može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, njegov zakonski zastupnik ili opunomoćenik.

Lica iz prethodnoga stava svoj identitet potvrđuju prezentiranjem lične karte ili druge javne isprave s fotografijom, a zakonski zastupnik mora prezentirati i dokaz o zakonskom zastupanju, dok opunomoćenik mora prezentirati punomoć i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.

O pisanom zahtjevu za pristup informaciji Stručna služba Vlade Srednjobosanskog kantona odlučuje rješenjem.

Rok za postupanje prema zahtjevu za pristup informaciji je 15 dana, a u slučaju da zahtjev ne bude riješen u ovom roku, organ je dužan podnosioca zahtjeva obavijestiti o razlozima.

V.
Ako se pisani zahtjev za pristup informaciji odnosi na pristup informacijama za koje ovaj organ nije u mogućnosti udovoljiti, o tome će odlučiti rješenjem koje mora sadržati razloge nepostupanja prema zahtjevu, pouku o pravnom lijeku i način podnošenja pravnog lijeka, kao i uputu o pravu i načinu obraćanja Ombudsmanu Federacije Bosne i Hercegovine.

VI.
Pravo pristupa informaciji može biti ograničeno u sljedećim slučajevima:
- u interesu odbrane i sigurnosti, kao i zaštite javne sigurnosti
- u slučaju sprečavanje kriminala i otkrivanja kriminala
- radi zaštite postupka donošenja odluka u organu, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka, bilo da se radi o licu zaposlenom u organu ili drugom licu koje radi za organ ili u ime organa, s tim da to ne obuhvaća činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije
- ako zahtjev za pristup informaciji uključuje povjerljive komercijalne interese
- ako zahtjev za pristup informaciji uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica

VII.
Organ će saopćiti traženu informaciju bez obzira na izuzetak ako je to opravdano javnim interesom, pri tome će uzeti u obzir svaku korist i štetu koju može proizvesti saopćavanje informacije.

Prilikom donošenja odluke o tome da li je u pogledu javnog interesa opravdano saopćiti informaciju, Vlada Srednjobosanskog kantona će razmotriti okolnosti koje su utvrđene u zakonu.

Ako organ utvrdi da je dio tražene informacije izuzetak, izdvojit će taj dio, a saopćiti ostali dio informacije, osim ako je na taj način razdvajanja informacija postala nerazumljiva.

VIII.
Kada Vlada Srednjobosanskog kantona odobri pristup informaciji u cijelosti ili djelimično, rješenjem će obavijestiti podnosioca zahtjeva:
- o mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama Stručne službe Vlade Srednjobosanskog kantona ili će podnosiocu zahtjeva dostaviti informaciju u pisanom obliku ako je informacija manja od deset stranica
- o mogućnosti umnožavanja informacije koja sadrži preko deset stranica, i o obavezi podnosioca zahtjeva da u vidu naknade troškova uplati iznos od 0,50 KM za jednu stranicu, odnosno 5,00 KM za jednu disketu

IX.
Ako se donese rješenje kojim se odbija zahtjev za pristup informacijama, rješenje će se dostaviti podnosiocu zahtjeva, navodeći zakonski osnov za status izuzeća informacije, zatim sva materijalna pitanja koja su uticala na donošenje rješenja te rok u kojem se podnosi žalba Vladi Srednjobosanskog kantona u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99), kao i pouku o pravu na obraćanje Ombudsmanu Federacije Bosne i Hercegovine.

X.
Rješenja iz tačaka VII. i VIII. ovoga vodiča dostavljaju se podnosiocu zahtjeva najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima kada je neophodno dobiti izjašnjenje treće strane o saopćavanju povjerljivih komercijalnih informacija, odnosno informacija koje se odnose na privatnost trećeg lica, i u slučaju kada je Vlada Srednjobosanskog kantona dužna obavijestiti treću stranu da će zbog postojanja javnog interesa saopćiti informaciju koja je utvrđena kao izuzetak od saopćavanja.

XI.
Vlada Srednjobosanskog kantona ne naplaćuje naknadu ili taksu za podnesene zahtjeve, rješenja ili obavještenja koja se odnose na pristup informacijama.
Vlada Srednjobosanskog kantona nije dužna prevoditi zahtijevanu informaciju s jednog službenog jezika na drugi službeni jezik te ako je to moguće, informaciju je dužna osigurati na originalnom jeziku iako je različit od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada Srednjobosanskog kantona

Prilog: