civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 13 gostiju na sajtu
Sazvana 79. sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 13 Februar 2018
Sazvana 79. sjednica Vlade SBK za četvrtak 15. 2. 2018. sa početkom u 9:00 sati,......
D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 78. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće i dodatka na plaću - Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Mišljenje na Prednacrt Zakona o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava s pozicije ''Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Ekonomsko socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona'' - Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantonaza 2018. godinu između Službe za zajedničke poslove i Srednje škola ''Uskoplje'', Gornji Vakuf -Uskoplje - Ministarstvo finansija
6. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu između Službe za zajedničke poslove i Osnovne škole ''Kiseljak 1'', Bilalovac - Ministarstvo finansija
7. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstavaBudžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu između Ministarstva finansija i Osnovne škole ''Jajce'', Jajce - Ministarstvo finansija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za općinu Dobretiće - Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za isplatu Ugovora o vansudskoj nagodbi sa Advokatskom društvom ''ADIL LOZO'', i dr. - Ministarstvo finansija
10. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za isplatu po Rješenju Suda Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija
11. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantonaza 2017. godinu, za isplatu po Rješenju Suda Bosne i Hercegovine (LALA i LAČO) - Ministarstvo finansija
12. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za isplatu po vansudskoj nagodbi sa ''EL TORO'', d. o. o., Bugojno - Ministarstvo finansija
13. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za Zavod za javno zdravstvo Budžeta Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za Udrugu penzionera Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, Crvenom križu Srednjobosanskog kantona, za nabavku zdravstvenih markica - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
16. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za Crveni križ Srednjobosanskog kantona, za I. i II. kvartal 2018. godine - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
17. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za Muslimansko dobrotvorno društvo ''Merhamet'', za I. i II. kvartal 2018. godine - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
18. Prijedlog odluke o instalisanju postrojenja za obradu opasnog medicinskog-infektivnog otpada i utvrđivanje naknade za pružene usluge obrade - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o korištenju postrojenja za obradu opasnog medicinskog-infektivnog otpada
19. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju - Ministarstvo finansija
20. Informacija o održanom sastanku Pregovaračkog tima sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
21.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluku o izdvajanju sredstava Tekuće zaliheBudžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za visoko školstvo (I. mjesec akademske 2018/2018) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za Osnovnu školu ''Kiseljak 1'', Bilalovac - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
25.Saglasnost o pokretanju postupka za rekonstrukciju stolarije u Osnovnoj školi ''Dubravica', Vitez - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke za 2018. godinu - Ured za javne nabavke
27. Prijedlog odluke o usvajanju Plana Središnje javne nabavke za korisnike Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu - Ured za javne nabavke
28.Saglasnost na Plan javnih nabavka za potrebe Civilne zaštite za 2018. godinu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
29.Saglasnost za preuzimanje postupaka javnih nabavka od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Ured za javne nabavke
30. Prijedlog odluke o usvajanju Plana nabavke Ureda za javne nabavke za 2018. godinu - Ured za javne nabavke
31. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za potrebe Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu - Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke za potrebe Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
32. Informacija o prijemu kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
33. Informacija o predmetu ''Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine'' - Ministarstvo pravosuđa i uprave
34. Izvještajo rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara - Ministarstvo unutrašnjih poslova
35. Zahtjev za davanju saglasnosti za nabavku znački za šapku - Ministarstvo unutrašnjih poslova
36. Zahtjev za nabavku računarske opreme za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
37.Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
38.Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za pružanje stručne pomoći oko izrade godišnjeg izvještaja Kantonalnog pravobranilaštva - Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl.ing.

 
< Prošli   Sljedeći >