civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 16 gostiju na sajtu
IZVJEŠTAJ O RADU za period 01. 01. 2016. do 31.12. 2016. godine PDF Ispiši
Utorak, 07 Novembar 2017
I – UVODNI DIO 
Primarne nadležnosti Kantonalne uprave za šumarstvo (U daljem tekstu: Uprava) proizilaze iz odredbi Zakona o šumama („Službene novine SBK/KSB“, broj 5/14, 12/15 i 8/16), a ostali zakoni i podzakonski propisi koje primjenjuje u svom radu odnosno iz kojih na posredan način proizilaze određene nadležnosti institucije su:

- Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05);
- Zakon o državnoj službi u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03,34/04, 54/04, 67/05 i 8/06 i 4/12) i Zakon o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine SBK/KSB“, broj 7/11);
- Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/05);
- Zakon o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 100/13);
- Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH, br. 2/98 i 48/99);
- Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 102/13);
- Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja („Službene novine Federacije BiH“, br. 71/05 i 8/10); 
- Zakon o koncesijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/02);
- Zakon o lovstvu („Službene novine Federacije BiH; br. 4/06, 8/10 i 81/14);
- Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 65/09);
- Zakon o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06); 
- Krivični zakon („Službene novine Federacije BiH“, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11 i 59/14);
- Zakon o krivičnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 i 59/14);
- Zakon o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 63/14);
- Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine SBK/KSB“, broj 15/12);
- Zakon o koncesijama („Službene novine SBK/KSB“, broj 8/09;
- Zakon o rudarstvu („Službene novine SBK/KSB“, br. 15/01 i 3/10);
- Zakon o vodama („Službene novine SBK/KSB“, broj 14/02);
- Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB“, broj 2/12 i 5/14);
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 20/98);
- Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 75/04 i 38/06);
- Pravilnik o uvjetima i načinu davanja šume i šumskog zemljišta u državnom zemljištu u zakup i uspostavi prava služnosti („Službene novine SBK/KSB“, broj 10/14);
- Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskoga zemljišta te o vrsti i postavljanju graničnih znakova, („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Pravilnik o obimu mjera uspostavljanja i održavanja šumskoga reda te o načinu njihova provođenja, („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu, („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčavanja i premjeravanja drva te o sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo, („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Pravilnik o načinu obavljanja tehničkoga prijema radova u šumi na redovnoj i sanitarnoj sječi, te šumskouzgojni radova i radova na izgradnji i saniranju kamionskih, tehničkih puteva i traktorskih planki, („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Pravilnik o načinu odabiranja i doznake stabala ili površina za sječu te sječe stabala, („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Pravilnik o uvjetima pod kojima se obavlja ispaša, žirenje, brst, kresanje grana i lisnika te sakupljanje šušnja i mahovine, („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih (nedrvnih) šumskih proizvoda, („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Pravilnik o katastru šuma, („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Pravilnik o načinu obračunavanja naknade štete za oštećene ili posječene šumske proizvode, („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskoprivrednih osnova za državne i privatne šume, („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Pravilnik o načinu i oblliku vođenja evidencija, knjiga i registara, („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Pravilnik o zamjeni šume i šumskoga zemljišta („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Uputstvo o načinu, obliku i sadržaju obrasca za prijavu sječe („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14);
- Pravilnik o načinu utvrđivanju uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine Federacije BiH“, broj 88/12);
- Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/11 i 82/13);
- Odluka o uslovima i načinu obavljanja sječe i šumskouzgojnih radova u privatnim šumama („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/14);
- Odluka o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/14);
- Uputstvo o vršenju izvještajnih i prognoznih poslova u zaštiti zdravlja bilja („Službene novine Federacije BiH”, broj 78/10);
- Uputstvo o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada te o uplatnim računima na koje se usmjeravaju sredstva, kao i o obliku i sadržaju obrasca za obračun naknada („Službene novine SBK/KSB“, broj 14/14).
- Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće i dodatku na plaću („Službene novine SBK/KSB“, br. 3/12, 5/12,5/14 i 7/14). 
 
 
  Čitav dokument u pdf formatu možete preuzeti ovdje: Izvjestaj-o-radu-KUS-2016-Konacna-verzija.pdf
 
< Prošli   Sljedeći >