civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 1 gosta na sajtu
Saopštenje sa 58.sjednice Vlade SBK PDF Ispiši
Četvrtak, 08 Juni 2017
Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 57. Sjednice.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, i uputila u skupštinsku proceduru.

Data je i saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK dala donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec maj 2017. godine, osnovica za obraćun plaće za mjesec maj 2017. godine, za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM, za nosioce pravosudnih funkcija iznosi 105,01 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za prijenos prava na koncesiju iz z Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane: MHE „Centar“ sa dosadašnjeg koncesionara „Val Brana“ d.o.o. Vitez na privredno društvo „Gudelj“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o davanju suglasnosti za prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane: MHE „Rijeka“, sa dosadašnjeg koncesionara „Gudelj“ d.o.o. Vitez, na privredno društvo „Val Brana“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: Izrada elaborata o gospodarenju šumama u zoni sanitarne zaštite izvorišta vode Kruščica, općina Vitez za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Kantonalne uprave za šumarstvo SBK), ugovor za nabavku usluga dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču J.P. „BH Šume“ Sarajevo i UG „CEPOS“ Sarajevo,
- Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava ta sufinansiranje izrade Elaborata o gospodarenju šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode Kruščica, općina Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Kantonalnoj upravi za šume SBK,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja većeg vodospremnika/ rezervoara Zlatno vrelo, na području općine Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 6.996,60 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja vodovoda Sušike u S.Buselji, na području općine Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 6.739,20 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Tiru Riru“ d.o.o. Busovača,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja vodovoda Jazvine-Pandurica, na području općine Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 6.971,41 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „BAŠIĆ Gradnja“ d.o.o. Busovača,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Regulacija (ucjevljenje) i čišćenje potoka Herenda u naselju Bistrica, na području općine Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 6.996,07 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Nasup“ d.o.o. Jajce,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja vodovoda Bare“ na području općine Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 6.791,22 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „SKI Mići“ d.o.o. Busovača,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Čišćenje vodotoka rijeke Kozice“, na području općine Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 6.247,80 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Tiru Riru“ d.o.o. Busovača,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja vodovodne mreže naselja Odžak“, na području općine Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 9.125,12 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču IGM IUT „Haskić“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Rekonstrukcija starog vodovoda“, na području općine Kiseljak, odlukom se izdvaja iznos od 23.154,56 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Ceste Company“ d.o.o. Kiseljak.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede, donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer Regionalnoj Ekonomskoj Zajednici“, odlukom se izdvaja iznos od 70.000,00 KM za sufinansiranje Regionalne Ekonomske Zajednice, sredstva će se doznačiti na račun REZ Agencije, sredstva će se utrošiti isključivo za realizaciju projekata u općinama Srednjobosanskog kantona,
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji privredi“ LOT 6 – Subvencija općinama za projekte održivog turizma, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, sredstvaće se doznačiti općini Busovača,
- Odluka o pokretanju postupka izrade Master plana razvoja turizma (II-faza), za područje pćina: Fojnica, Kreševo, Busovača i Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju zbog elementarne nepogode „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u P.Š. „Bukovci“ – O.Š. „Kaćuni“ Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 1.604,07 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „Biogradlija“ d.o.o. Busovača,
- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama,
- Odluka o dodjeli ugovora za „Zamjenu dotrajale stolarije“ u O.Š. „Lepenica“ Kiseljak, ugovor se dodjeljuje napovoljnijem ponuđaču „Miličević“ d.o.o. Kreševo,
- Odluka o dodjeli ugovora za „Saniranje školskog igrališta“ u O.Š. Gromiljak, Gromiljak, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca, donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava, odlukom se izdvaja iznos od 110.500,00 KM, za pomoć u radu udrugama braniteljima,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava, odlukom se izdvaja iznos od 36.500,00 KM, za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti,
- Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava za zapošljavanje djece poginulih boraca, odlukom se izdvaja iznos od 100.000,00 KM.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za: Nabavku i ugradnju dijelova za vozila i motocikle, ugovor se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču Auto Kuća „Buba“ d.o.o.Vitez,
- Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za: autolimarske i lakirerske radove na vozilima u vlasništvu Vlade kantona, ugovor se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču Auto Kuća „Buba“ d.o.o.Vitez,
- Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za: vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila, ugovor se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču Auto Kuća „Buba“ d.o.o.Vitez,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkuretskom zahtjevu za dostavu ponuda za javnu nabavku građevinsko – zanatski radovi na uređenju ulaza i portirnice u zgradi Vlade SBK, ugovor za izvođenje radova dodjeljuje se ponuđaču „Vlašić-gradnja“ d.o.o.Travnik.

Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: Programski paket za javnu nabavku korisničkog softvera, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču“GUINEA“ d.o.o. Vitez.

Na prijedlog istog Ureda, Vlada SBK je dala saglasnost za angažiranje poduzeća „NESA SISTEMI“ d.o.o. Travnik, za provođenje projektnog zadatka za uvođenje kvalitetnije i jedinstvene internet veze za potrebe kantonalnih tijela uprave.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je dala saglasnost na imenovanje Tima za pripremu tenderske dokumentacije za provođenje procedure javne nabavke: „Prijevoz učenika osnovnih škola sa područja SBK“.

Data je i saglasnost Upravnim odborima osnovnih škola sa područja SBK da imenuju komisiju za provođenje procedure javne nabavke: „Prijevoz učenika osnovnih škola “ i donesu Odluku o pokretanju procedure javne nabavke, na prijedlog istog ministarstva.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju koje su date budžetskim korisnicima.

Usvojeni su i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za mjesec maj 2017. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2017. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se izdvaja iznos od 1.185.000,00 KM za projekte Fonda za zaštitu okoliša,
- Odluka o raspodjeli sredstava za projekte infrastukture u općinama SBK u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 800.000,00 KM za raspodjelu i realizaciju projekata infrastrukture,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za podršku projektima ekoloških društava, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o utrošku sredstava za nabavku opreme za kabinet informatike za O.Š. „Pajić Polje“ Gornji Vakuf/ Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 6.998,54 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Genelec“ d.o.o. Tuzla.

Donesena su i slijedeće odluke na prijedlog istog ministarstva:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visokoškolstvo planiranih Budžetom SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 142.053,00 KM, za V mjesec, za sufinansiranje visokogškolstva i stipendiranje studenata,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za „Saniranje i asfaltiranje školskog dvorišta“ O.Š. „Guća Gora“ Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 14.882,40 KM, sredstvaće se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak.


KABINET PREMIJERA
 
< Prošli   Sljedeći >