civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 8 gostiju na sajtu
Sazvana 51.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 28 Mart 2017
Sazvana 51. sjednica Vlade SBK za četvrtak 30.3.2017. godine, sa početkom u 9 sati,

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 19., 20., 21. i 22. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2.Mišljenje na Nacrt federalnog zakona o prijevozu opasnih tvari - Ministarstvo unutrašnjih poslova
3. Mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje člana 52. stava 8. Zakona o građenju Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
4. Elaborat o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona, na dan 31. 12. 2016. godine - popisna Komisija
a) Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o popisu sredstava i izvora sredstava na dan 31. 12. 2016. godine
b) Prijedlog odluke o rashodovanju stalnih sredstava
c) Prijedlog odluke o rashodovanju sitnog inventara
d) Prijedlog odluke o rashodovanju sitnog inventara na zalihi
e) Prijedlog odluke o prijenosu i preknjiženju stalnog sredstva
f) Prijedlog odluke o otpisu nenaplative i zastarjele tražbine
g) Prijedlog odluke o otpisu manjka u blagajni
h) Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o popisu sredstava i obveza u Ministarstvu unutrašnjih poslova
i) Prijedlog odluke o rashodovanju stalnih sredstava u pravosudnim institucijama
j) Prijedlog odluke o rashodovanju sitnog inventara u pravosudnih institucijama
k) Prijedlog odluke o isplati naknade članovima popisne Komisije

5. Elaborat o izvršenom popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31. 12. 2016. godine u Kantonalnoj direkciji za puteve - Kantonalna direkcija za puteve
a) Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31. 12. 2016. godine u Kantonalnoj direkciji za puteve
b)Izvještaj o izvršenju finansijskoga plana za 2016. godinu
6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume za 2017. godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za naknadu štete koju počini zaštićena divljač - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijenos koncesije za korištenje mineralne vode sa bunara ''BM 1'', općina Kiseljak, sa ''BM commerce'', d. o. o., Kiseljak, na poduzeće ''TILEA'', d. o. o., Kiseljak - Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za prvi mjesec 2017. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi ''Travnik'', Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za rekonstrukciju krova u Osnovnoj školi ''Travnik'', Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za školska natjecanja u proračunskoj 2017. godini - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika u 2017. godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o utrošku sredstava namijenjenih za rekonstrukciju stropa u holu Osnovne škole ''Dr. Boris Čorić'', Kreševo - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Suglasnost za pokretanje procedure za obnovu športskih dvorana Osnovne škole ''Uskoplje'', Gornji Vakuf-Uskoplje i Osnovne škole ''Muhsin Rizvić'', Fojnica - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za udruženje penzionera Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje Savjetovanja arhivskih radnika Bosne i Hercegovine - Kantonalni arhiv
19. Prijedlog odluke o isplati naknade članovima Komisije za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji - Ministarstvo unutrašnjih poslova
20. Prijedlog odluke o uknjižavanju stalnih sredstava - Ministarstvo unutrašnjih poslova
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekta za uspostavu katastra nekretnina za dio općina: Kiseljak, Dobretići, Jajce i Gornji Vakuf-Uskoplje - Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
22. Saglasnost za nabavu službenog motornog vozila za potrebe Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove - Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
23. Prijedlog odluka o izboru najpovoljniji ponudžača za nabavku roba i usluga za potrebe Kantonalne uprave za borce - Kantonalna uprava za borce
a) za nabavku sredstava za higijenske potrebe paraplegičara
b) za nabavku ortopedskih pomagala za paraplegičare
c) za nabavku ortopedskih pomagala za ruke
d) za nabavku ortopedskih pomagala za noge
24. Prijedlog odluka o pokretanju postupka za nabavku roba i usluga za potrebe Vlade Srednjobosanskog kantona - Služba za zajedničke poslove
a) za rekonstrukciju i uređenje portirnice u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona
b) za molerske radove u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona
c) za uređenje hodnika u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona
d) za dodatne radove na uređenju parking prostora ispred zgrade Vlade Srednjobosanskog kantona
e) za dodatne radove na uređenju parking prostora ispred zgrade Vlade Kantona ''Tri bora''
25. Saglasnost za nabavu računara i računarske opreme - Služba za zajedničke poslove
26. Informacija o uvođenju daljinskog grijanja na prostoru općine Novi Travnik - Služba za zajedničke poslove
27. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavu službenih motornih vozila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
28. Saglasnost na Plan nabavki za 2017. godinu Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
29. Saglasnost za nabavu opreme za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
30. Informacija o Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu ''Jelka Vasić'' - Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Informacija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o apelaciji Agrocopa, d. o. o., Travnik - Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Izvještaj o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za IV. Kvartal 2016. godine za premijera Kantona i ministra finansija - Ministarstvo finansija
33. Razrješenja i imenovanja
a) Imenovanje Komisije za javne nabave za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo,dipl.ing
 
< Prošli   Sljedeći >