civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 3 gostiju na sajtu
Sazvana 42. sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 29 Novembar 2016
Sazvana 42.sjednica Vlade SBK za četvrtak 1.12.2016. godine sa početkom u 9 sati,...............

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 41. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona

2. Program rada ministarstava za 2017. godinu:
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo finansija
c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
g) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
h) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa

3. Program rada uprava, upravnih organizacija i službi za 2017. godinu:
a) Kantonalna uprava za pitanja boraca
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni arhiv
e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa
f) Program rada Kantonalne direkcije za ceste – Direkcija za ceste
g) Služba za zajedničke poslove
h) Ured za zakonodavstvo
i) Stručna služba Vlade Kantona
j) Kabinet premijera Kantona
k) Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
l) Ured za javne nabavke
m) Agencija za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu

4. Program podrške zapošljavanja u Bosni i Hercegovini - Ministarstvo privrede

5. Mišljenje o Prednacrtu zakona o rješavanju radnih sporova - Ministarstvo privrede

6. Prijedlog odluke o trošenju sredstava za materijalne troškove - prečišćen tekst - Ministarstvo finansija

7. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za novembar 2016. godine - Ministarstvo finansija

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za Srednju školu Vitez - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

9. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavu opreme za Srednju školu Busovača - - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

10. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za visoko školstvo - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

11. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnih glazbenim/muzičkim školama - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje zaposlenika - Komisija za javne nabavke

13. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje vozila - Komisija za javne nabavke

14. Saglasnost za nabavu UPS uređaja i kopir aparata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

15. Saglasnost za zaključivanje ugovora o vansudskoj nagodbi - Ministarstvo finansija
a) Katica Petrović - Vitez
b) Boris Marjanović - Vitez

16. Izviještaj o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u novembru 2016. godine
a) Kantonalni arhiv

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl. ing.
 
< Prošli   Sljedeći >