civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 26 gostiju na sajtu
Saopštenje sa 35.sjednice Vlade SBK PDF Ispiši
Četvrtak, 25 August 2016
Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 34. Sjednice Vlade SBK.
Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike i Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na mišljenje na Prednacrt zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila Dokument okvirnog Budžeta SBK za period 2017-2019. godine.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji, a na prijedlog istog ministarstva:
- Konačan izviještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu,
- Izvještaji o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju za drugi kvartal 2016. godine.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK doniejla Odluku o određivanju osnovice za plaću za juli 2016. godine, osnovica za obračun plaće za mjesec juli 2016. godine, za sve zaposlenike u kantonalnim tijelima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM, za nositelje pravosudnih dužnosti, iznosi 107,06 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava općini Kreševo na ime pomoći Želimiru Šimiću, za štetu nastalu od požara na porodićnoj kući, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM iz sredstava Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2016. godinu.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjenama odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za poticaj privredi“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu, odlukom se mijenjaju slijedeći iznosi:
U tački II/Lot 1.2, novčani iznos „100.000,00“ zamjenjuje se novčanim iznosom 50.000,00
U tački II/Lot 6, novčani iznos „62.500,00“ zamjenjuje se novčanim iznosom 112.500,00.

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznosi od 20.000,00 KM.
Donesena je i Odluka o izdvajanju sredsatava, sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2016. godinu, LOT 5 – Subvencija općinama za projekte održivog turizma za općinu Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa potrošnje sredstava za 2016. godinu iz Budžeta SBK za 2016. godinu za Izradu i izmjenu prostorno-planske dokumentacije na području SBK, odlukom se izdvaja iznos od 100.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta utopljavanja zgrada radi uštede energije iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2016. godinu za dva vjerska objekta kako slijedi:
1. Za sufinansiranje utopljavanja Islamskog edukativnog centra „NUR“ općina Gornji Vakuf – Uskoplje odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM na račun MIZ Gornji Vakuf – Uskoplje,
2. Za sufinansiranje utopljavanje zgrade Župnog ureda presvetog trojstva, općina Novi Travnik, odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 7.000,00 KM na račun Župnog ureda.
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta finansiranja izgradnje i jačanje infrastukture kao poticanje održivom gospodarskom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2016. godinu, kako slijedi:
1. Za finansiranje projekta za vodovod Mz „Ivančica“ – zatvaranje konstrukcije općina Busovača, odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 3.000,00 KM općini Busovača,
2. Za finansiranje izgradnje pumpne stanice i potisnog cjevovoda za vodovod Uriju odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 35.000,00 KM općini Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje programa u cilju zaštite okoliša koji rješavaju probleme zagađenja otpadom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 74.860,00 KM za realizaciju projekata,
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata pomoći za poticaj povratku, obnovi i razvitku za 2016. godinu, za realizaciju projekata u sanaciji porodičnih objekata za 4 korisnika, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 18.018,00 KM za realizaciju projekta „izrade poplavnih područja iz vodotoke II kategorije na području općine Vitez i Kiseljak“, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Higracon“ d.o.o. Sarajevo,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 12.636,00 KM za realizaciju projekta „Izrada karti poplavnih područja uz vodotoke II kategorije na području opčine Fojnica, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Higracon“ d.o.o. Sarajevo,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 22.230,00 KM, za realizaciju projekta „Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije na području općine Travnik", sredstva će se doznačiti izabranom ponudaču, „Geodata“ d.o.o. Jajce,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2016.godinu za realizaciju
projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 8.892,00 KM, za realizaciju projekta „Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije na području općine Kreševo", sredstva će se doznačiti izabranom ponuđacu „Geodata“ d.o.o. Jajce,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, za realizaciju projekta: Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Bijelo Bučje ( Ljučica) na području općine Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 4.988,85 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču preduzeću „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o o izdvajanju sredstava u iznosu od 25.000,00 KM, sredstva se izdvajaju Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet", pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2016. godine.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola za VI. mjesec nastavne 2015./2016. godine, odlukom se izdvaja iznos od 123.886,46 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 3.042,00 KM za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom Srednje škole „Novi Travnik“,
- Odluka o dodjeli ugovora ponuditelju „HDI“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuđaču u iznosu od 14.485,14 KM, za „Zamjenu vanjske stolarije“ u OŠ „Kiseljak1“ Bilalovac u centralnoj školi u Hrastovima,
- Odluka o dodjeli ugovora ponuditelju „Sigma-SK“ d.o.o. kao najpovoljnijem ponuđaču u iznosu od 9.560,23 KM za „Renoviranje cijela školske fasade“ u OŠ „Kaćuni“ Busovača,
- Odluka o dodjeli ugovora ponuditelju „Braća Karić“ d.o.o. Zenica kao najpovoljnijem ponuđaču u iznosu od 8.872,50 KM za „Izgradnju centralnog grijanja“ u OŠ „Berta Kučera“ Jajce (područna škola u Kuprešanima),
- Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču „HDI“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 7.036,59 KM za „Zamjenu prozora na školskoj dvorani u SŠ Kreševo“.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za vodosnabdjevanje naselja u zoni Prokoškog jezera, općina Fojnica, direktnim sporazumom zaključuje se ugovor sa ponuđačem „AGD-BIRO“ d.o.o. Fojnica, u iznosu od 7.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave usluge za pružanje tehničke podrške informacionom sistemu finansijskog poslovanja (ISFU) sa „Oraclom BH“ d.o.o. Sarajevo, procijenjena vrijednost nabave usluge iznosi 13.594,35 KM (bez PDV-a) za 12 mjeseci.

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka za nabavku – „Projekat označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području Srednjobosanskog kantona“, procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi 250.000,00 KM, sredstva za ovaj vid nabavke osigurat će se od strane Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove SBK/KSB i 11 jedinica lokalne samouprave u (Bugojno, Busovača, Donji Vakuf, Dobretići, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kreševo, Novi Travnik, Travnik i Vitez).

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Komisiji za javne nabavke istog ministarstva da u skladu sa Ugovorom o financiranju projekata iz oblasti „Podrška poboljšanju sigurnosti školskih fiskulturnih sala i otvorenih igrališta/osiguranje nabavke sigurnosnih golova“ provede odgovarajuće procedure javne nabavke sigurnosnih golova za osnovne škole sa liste prioriteta,
- Saglasnost za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za potrebe nabavke školskog namještaja u M.S.T.Š. Travnik, sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda škole.

Vlada SBK je usvojila slijedeće izvještaje:
- Izvještaj o raspolaganju sredstvima Tekuće rezerve premijera Kantona i ministra finansija za drugi kvartal 2016. godine,
- Izvještaj o realizaciji Zaključaka Vlade SBK za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2016. godine,
- Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2016. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu za poticaje u poljoprivredi - pomoć poljoprivrednim proizvođačima u 2016. godini, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za podršku održavanja manifestacije „SAJMA VLAŠIČKOG SIRA I SMOTRE FOLKLORA MEHURIĆ 2016“,
- Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci „Rekonstrukcija vodovodne mreže (rezervoar) u naselju Bungorovina na području općine Jajce), direktnim sporazumom u vrijednosti od 4.984,08 KM, Ugovor se dodjeljuje preduzeću „Nasup“ d.o.o. Jajce.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: usluga provođenja obavezne preventivne deratizacije (jesenja faza) na području Srednjobosanskog kantona, procjenjena vrijednost nabavke radova je 50.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2016. godine,
- Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom krstu Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2016. godine.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo Usaglašen tekst Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada SBK je načelno prihvatila predloženi Usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora koji će proslijediti načelnicima općina da daju svoju saglasnost na konačno zaključivanje Usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku - Bankarske usluge odobravanja dugoročnog kredita u vrijednosti od 6.000.000,00 KM, ugovor za bankarske usluge dodjeljuje se ponuđaču INTESA SAOPAOLO BANKA d.d. BiH,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku - Bankarske usluge odobravanja dugoročnog kredita u vrijednosti od 4.000.000,00 KM, ugovor za bankarske usluge dodjeljuje se ponuđaču „UniCredit“ Banka d.d. Mostar,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku - Bankarske usluge odobravanja dugoročnog kredita u vrijednosti od 2.000.000,00 KM, ugovor za bankarske usluge dodjeljuje se ponuđaču „UniCredit“ Banka d.d. Mostar.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta ''Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta 'Vrelo' i 'Vrenjak', naselje Bjelovići, Kreševo'', odlukom se izdvaja iznos od 4.095,00 KM sredstva će se doznačiti ponuđaču „IBIS“ d.o.o. Zavidovići,
- Odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi: ''Izgradnja kanalizacije u MZ Kandija na području općine Bugojno'', odlukom se izdvaja iznos od 6.740,72 KM, sredstva će se doznačiti ponuđaču „TabakPlast“ d.o.o. Tomislavgrad,
- Odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi: ''Izgradnja vodovoda 'STUDENAC', MZ Mehurići, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 16.357,77 KM, sredstva će se doznačiti ponuđaču „Špicbeton“ d.o.o. Zenica.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava Caritasu Jajačkog dekanata, odlukom se izdvaja iznos od 7.500,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2016. godine.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za provođenje postupka nabavke udžbenika za socijalno ugrožene učenike i djecu romske populacije u osnovnim školama u SBK za školsku godinu 2016./2017., u ukupnoj vrijednosti od 70.000,00 KM bruto, planiranih Budžetom SBK za 2016. godinu.

Na prijedlog istog ministarstva donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuća rezerva Vlade SBK za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 3.500,00 KM kako slijedi:
- Savez sportskih ribolovaca SBK – 2.000,00 KM (Sudjelovanje na svjetskom prvenstvu u Francuskoj)
- Dejan Marjanović – 1.500,00 KM (Sudjelovanje na Šahovskoj olimpijadi u Azerbejdžanu).KABINET PREMIJERA


 
< Prošli   Sljedeći >