civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 18 gostiju na sajtu
Sazvana 29.sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Ponedjeljak, 23 Maj 2016
Sazvana 29.sjednica Vlade SBK za srijedu 25. 5. 2016. godine sa početkom u 9 sati,

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 28. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade Kantona
2. Utvrđivanje mišljenja na Nacrt zakona o turizmu u F BiH - Ministarstvo privrede
3. Utvrđivanje mišljenja na Nacrt zakona o boravišnoj taksi u F BiH - Ministarstvo privrede
4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu davanja šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnost - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa radova održavanja i rekonstrukcije regionalnih cesta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu - Kantonalna direkcija za ceste
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na promociju sportskog ribolova, dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sličnih objekata za potrebe ribolovaca te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju novčane pomoći udrugama sportskih ribolovaca i udrugama građana za promociju sportskog ribolova, dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sličnih objekata za potrebe ribolovaca te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta ''Izrada projektnih zadataka za izradu karti poplavnih područja na području općina Vitez i Kiseljak i općina Gornji Vakuf-Uskoplje i Fojnice'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu sa pozicije ''Transfer- poticaji vodoprivredi'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za JU Dom zdravlja Travnik - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Crvenom križu Kantona Središnja Bosna - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pozicije ''Transfer-poticaji privredi'' za 2016. godinu - Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije ''Sredstva tekuće rezerve Vlade Kantona za sufinansiranje troškova nastupa na Sajmu ''Dani trešnje 2016. godine'', u Mostaru - Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade Kantona za 2016. godinu za pružanje usluga certifikacijskog autida - Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijenos ugovora o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju ''Ranča-Dobretići-Vitovlje Malo'', općina Travnik - Ministarstvo privrede
16. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu za stipendiranje-školovanje djece boraca i članova njihovih obitelji - Uprava za borce
18. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabavke na uređenju parking prostora ispred zgrade Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove
19. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za uređenje parking prostora ispred zgrade Vlade (Tri bora) - Služba za zajedničke poslove
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju izvještaja o popisu sredstava i obveza prema izvorima sredstava sa stanjem na dan 31.12.2015.godine - Središnje popisno povjerenstvo
21. Prijedlog odluke o isplati dodatnog toplog obroka za pripadnike policije angažiranih na osiguranju vjerskih manifestacija - Ministarstvo unutrašnjih poslova
22. Prijedlog odluke o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju stolarije na zgradi OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za sanaciju krova na zgradi SSŠ „Bugojno“ - Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o plaćanju naknade za poslove stručno pedagoškog nadzora u školama - Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta
25. Prijedlog o0dluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za troškove obavljanja stručnog nazora nad gradnjom sportske dvorane u OŠ „13 rujan“ Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Informacija nesprovođenju interventne deratizacije na području Kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
27. Informacije Kantonalnog javnog pravobranilaštva - Kantonalno javno pravobranilaštvo
a) Informacija o aktivnostima na naplati sumnjivih i spornih potraživanja
b) Informacija o aktivnostima na utvrđivanju uplate jamčevine u predmetu Ivanke Šarić
c) Informacija o aktivnostima na zaštiti državne imovine u ŠGD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf
d) Informacija o pokretanju postupka protiv Gorana Dujića, predsjednika Općinskog suda u Travniku
28. Informacija o prijemu namještenika u Službi za zajedničke poslove - Služba za zajedničke poslove
29. Informacija o stanju sigurnosti na području PU Bugojno i PS Gornji Vakuf-Uskoplje - Ministarstvo unutrašnjih poslova
30. Zahtjev za davanje saglasnosti za pokretanje postupka nabave tri licence za elektronsku evidenciju - Ministarstvo unutrašnjih poslova
31. Informacija o potraživanjima odvjetnika na ime troškova postupaka iz radno-pravnih sporova proračunskih korisnika - Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Zaključak o ovlaštenju za zastupanje Vlade Kantona u sporu radi naplate potraživanja iz radnog odnosa - Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Zahtjev za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu - Kantonalni arhiv
34. Saglasnost za potpisivanje ugovora sa visokoškolskim ustanovama za akademsku 2015./ 2016 godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
35. Saglasnost za nabavku računara za potrebe Odjela za internu reviziju - Ministarstvo finansija
36. Zamolba za kratkoročnu pozajmicu - Agencija za privatizaciju
37. Nacrt izviještaja revizije učinka ''Unapređenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u Kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine'' - Kabinet predsjednika Vlade
38. Ocjenjivanje rukovodećih državnih službenika za 2015. godinu - sekretar Vlade Kantona
39. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog za nominiranje člana UO MIO / PIO

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.
 
< Prošli   Sljedeći >