civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 16 gostiju na sajtu
Kantonalna uprava za šumarstvo
Akcija -Let's Do It-zasadimo milion sadnica drveća za 1 dan-poziv za ućešće PDF Ispiši
Ponedjeljak, 23 Septembar 2013

Kantonalna uprava za šumarstvo i Šumskoprivredno društvo”Srednjobosanske šume” objavljuju poziv za učešće u

Akciji «Let's Do It-zasadimo milion sadnica drveća za 1 dan»

 
ZAŠTITA ŠUMA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA OD ŠUMSKIH POŽARA PDF Ispiši
Ponedjeljak, 06 Maj 2013

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna
Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
Kantonalna uprava za šumarstvo
Travnik, Stanična 43 tel./fax (030) 518-512
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

U smislu poduzimanja preventivnih mjera prevashodno usmjerenih na zaštitu šuma Srednjobosanskog kantona od požara, Kantonalna uprava za šumarstvo SBK, ŠPD/ŠGD “Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne” doo Donji Vakuf i Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK upućuju


SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
ZAŠTITA ŠUMA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA OD ŠUMSKIH POŽARA
-Informisanje javnosti-


U cilju podizanja svijesti šire društvene zajednice o važnosti šuma i njihovog značaja za život na Zemlji, rezolucijom Generalne skupština UN 21. mart proglašen je Međunarodnim danom šuma koji se obilježava svake godine počevši od 2013., te povodom toga države na nacionalnom ili regionalnom nivou na prikladan način realizuju, prezentuju i promoviraju aktivnosti vezane za jačanje održivog upravljanja, očuvanja i zaštite šuma kao i održivog razvoja svih vrsta šuma i drveća izvan šuma.
Obzirom da je na području Srednjobosanskog kantona prethodna 2012. godina evidentirana kao godina sa učestalom pojavom šumskih požara i milionskim štetama na šumskom resursu nastalim kao posljedica šumskih požara, u kontekstu Međunarodnog dana šuma i poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti šuma od požara, informišemo javnost o slijedećem:
- U šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume nije dozvoljeno loženje otvorene vatre. Posebno naglašavamo da je izazivanje šumskih požara krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora i do dvanaest godina.
- ŠPD/ŠGD “Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne” doo Donji Vakuf, Kantonalna uprava za šumarstvo SBK i Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK na svim šumama i šumskom zemljištu sa visokim stepenom ugroženosti od šumskog požara instaliraju table upozorenja kojima se dodatno upozorava na zabranu loženje vatre i upotrebu otvorenog plamena. Lokalno stanovništvo kao i druga lica dužni su strogo poštivati vidno istaknuta upozorenja, te u šumi ili neposrednij blizini iste ne provoditi aktivnosti kojima se može izazvati šumski požar.
- Upozoravamo lokalno stanovništvo da na vlastitim nešumskim parcelama (poljoprivrednom zemljištu, pašnjacima i dr.) ne vrše paljenje vatre radi spaljivanja korova, biljnih otpadaka i drugog materijala iz razloga što isto predstavlja potencijalni uzrok pojave i nastanka šumskog požara. U slučaju nepostupanja po navedenom protiv svih lica će biti poduzete zakonom predviđene mjere.
Kako bi se šira društvena zajednica aktivnije uključila u zaštitu šuma od požara apelujemo da svaku pojavu i nastanak šumskog požara neizostavno i odmah prijavite na besplatne telefonske brojeve policije (122), operativnog centra civilne zaštite (121) i vatrogasnog društva (123).

 
Program Transfera za 2013 Kantonalne uprave za šumarstvo SBK PDF Ispiši
Srijeda, 17 April 2013

PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA
„TRANSFER ŠUMARSTVU PO ČLANU 50. UREDBE O ŠUMAMA FBiH“
UTVRĐENIH BUDŽETOM
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDIŠNJA BOSNA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA 2013. GODINU

 
Obilježavanje 21. marta - Međunarodnog dana šuma PDF Ispiši
Četvrtak, 21 Mart 2013
Ujedinjeni Narodi, na Generalnoj skupštini održanoj 28.11.2012.godine, donijeli su Rezoluciju A/RES/67/200 o proglašenju 21. marta/ožujka Međunarodnim danom šuma, koji će se obilježavati svake godine počevši od 2013.godine
 
O G L A S PDF Ispiši
Ponedjeljak, 15 Oktobar 2012
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
Kantonalna uprava za šumarstvo
TRAVNIK, Stanična 43 tel/fax (030) 518-512
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeliDatum:15.10.2012.godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) raspisuje se

O G L A S
za popunu radnih mjesta namještenika: viši referent-čuvar šuma

viši referent-čuvar šuma na području općine Vitez-2 izvršioca
viši referent-čuvar šuma na području općine Kreševo-1 izvršilac

Kandidati koji se prijave na Javni oglas za prijem u radni odnos na navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće i posebne uslove:
Opći uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine
- da je punoljetan /a
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
- da ima vrstu i stepen stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Kantonalne uprave za šumarstvo SBK / KSB.

Posebni uslovi :
- SSS / IV stepen, srednja šumarska škola-šumarski tehničar
- radno iskustvo u struci : 10 mjeseci nakon sticanja spreme
- da ispunjava uslove za držanje i nošenje oružja
- položen stručni ispit

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni podnijeti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

- CIPS-ove lične karte
- svjedočanstva o završenoj školskoj spremi.
- uvjerenje o radnom iskustvu
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini
- ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen(a) odredbama člana IX stav 1.
Ustava Bosne i Hercegovine,
- shodno članu 20. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
(Sl. novine SBK/KSB br. 11/02) : - uvjerenje o nekažnjavanju
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti i dokaz o ispunjavanju uslova za držanje i nošenje oružja prije početka zasnivanja radnog odnosa, te položiti stručni ispit u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa
Prijave sa priloženom dokumentacijom slati putem PTT, ili direktno predati na protokol Vlade SBK/KSB., zapečaćeno/kovertirano na adresu Kantonalna uprava za šumarstvo SBK/KSB. Stanična 43. Travnik 72 270 (sa naznakom komisija za oglas za namještenike- ne otvarati).

Prijem u radni odnos vršit će se na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 (tri) mjeseca.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 25 - 30 od 44