26 Srpanj
2019

Saopštenje sa 15. sjednice Vlade SBK - 2019. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 14. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na Mišljenje na Statute zdravstvenih ustanova kojima je kanton osnivač: JU Bolnica Travnik, Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, JU Bolnica Bugojno, Hrvatska bolnica „dr. fra. Mato Nikolić“ i Opća bolnica Jajce, i uputila u skupštinsku proceduru.

 

Usvojen i je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade SBK za period januar – juni 2019. godine, a na prijedlog Tima za sprečavanje korupcije Vlade SBK.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Trebišnjica“ – Nova Bila, općina Travnik. Odlukom se utvrđuju zone sanitarne zaštite izvorišta „Trebišnjica" – Nova Bila, Općina Travnik koje se koriste za snabdijevanje vodom potrošača područja Nova Bila, veličina i granica zona sanitarne zaštite, zaštitne mjere, režimi zaštite, i nadzor nad provođenjem odluke i druga pitanja od značaja za provođenje sanitarne zaštite izvorišta i na izdašnost izvorišta voda za piće.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Regulacija dijela korita rijeke Kozice u MZ Kaćuni, općina Busovača“, izabranom ponuđaču „Merkez Oil“ d.o.o.Novi Travnik , u iznosu od 14.985,95 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izgradnja vodovoda Kraljevice (primarni cjevovod), općina Travnik“, izabranom ponuđaču GPPD „Vlašić gradnja“ d.o.o. Travnik, u iznosu od 9.955,53 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Rekonstrukcija vodovoda Trebišnjica, općina Travnik“, izabranom ponuđaču Ganik IDA d.o.o. Vitez , u iznosu od 15.942,85 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izgradnja rezervoara u naseljanom mjestu Podkula, općina Busovača“, izabranom ponuđaču JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača , u iznosu od 17.159,93 KM.
- Odluka o usvajanju Programa raspodjele, prenosa i utroška sredstava za 2019. godinu iz preostalih sredstava sa tekućih transfera - poticaji vodoprivredi. Odlukom se usvaja Program raspodjele, prenosa i utroška sredstava iz preostalih sredstava sa tekućih transfera - poticaji vodoprivredi sa kriterijima raspodjele, utvrđenih budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu u iznosu od 200.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju trogodišnjeg Plana javne nabave za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019, 2020 i 2021. godinu, koji će se sufinansirati i finansirati iz preostalih sredstava u vodoprivredi. Odlukom se usvaja trogodišnji Plan javne nabave sa kriterijima raspodjele sredstava po stavci: subvencije javnim preduzećima–poticaji vodoprivredi, u skladu sa utvrđenim budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu u iznosu od 550.000,00 KM, za 2020 godinu u iznosu od 400.000,00 KM i za 2021. godinu u iznosu od 400.000,00 KM.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava namijenjenih za podršku vjerskim zajednicama u 2019. godini, odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu, u iznosu od 70.000,00 KM. Sredstva se rasporuđuju kako slijedi: Islamska zajednica – 32.900,00 KM, Katolička crkva – 30.100,00 KM i Pravoslavna crkva – 7.000,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na isplatu dodatnog toplog obroka (9,26 KM po danu angažiranja) za zaposlenike MUP-a SBK, koji su bili angažirani na osiguranju vjerskih manifestacija "Sveti Ivo" (23.06.-24.06.2019 godine) i "Ajvatovica" (29.06.-30.06.2019 godine) i uplata pripadajućih doprinosa na isplaćeni dodatni topli obrok.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci usluga (Izrada Glavnog projekta oborinske odvodnje ulica u Novom naselju, MZ Turbe, općina Travnik) sa ponuđačem ''ASI INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo – direktni sporazum sa cijenom ponude od 3.498,30 KM.
Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za projekt Regulacija korita Luškog potoka u MZ Lugovi, općina Busovača iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije na žiro-račun, sredstva utvrđena tačkom 9. Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se u iznosu 5.148,00 KM. Sredstva se izdvajaju za realizaciju projekta Regulacija korita Luškog potoka u MZ Lugovi, općina Busovača i uplatit će se „IGM-IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez, a na prijedlog istog ministarstva.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave u skladu sa usvojenim trogodišnjim Planom javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019, 2020 i 2021.godinu, koji će se sufinansirati i finansirati iz preostalih sredstava u vodoprivredi. Na osnovu trogodišnjeg Plana javne nabavke za 2019, 2020 i 2021. godinu i raspodjele preostalih sredstva u Budžetu SBK za 2019. godinu, daje se saglasnost za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH sa stavki: Subvencije javnim preduzećima - poticaji vodoprivredi u iznosu od 550.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je donijelo Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK u iznosu od 15.000,00 KM, sredstva su namijenjena za rješavanje problema prijevoza djece s poteškoćama u razvoju. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar “Duga” Novi Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Kreševskog dekanata iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu -Katoličnom dobrotvornom društvu “Caritas" u Srednjobosanskom kantonu izdvajaju se sredstava u iznosu od 10.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2019. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Župa Svete Ane Lepenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Travničkog dekanata iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu -Katoličnom dobrotvornom društvu “Caritas" u Srednjobosanskom kantonu izdvajaju se sredstava u iznosu od 10.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2019. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Župe Sv. Ivana Krstitelja.
- Odluka o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu -Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik za 2019. godinu izdvajaju se sredstava u iznosu od 7.500,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2019. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Srpskog kultno-prosvjetnog i humanitarnog crkvenog društva Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu -Crvenom križu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvajaju se sredstava u iznosu od 20.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2019. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Crvenog križa Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet” iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu -Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet"za 2019. godinu izdvajaju se sredstava u iznosu od 32.500,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2019. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet".
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Domu zdravlja Donji Vakuf, iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu –(kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu) izdvajaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 KM JU Domu zdravlja Donji Vakuf, na ime sufinansiranja Projekta sanacije i prostorija i ordinacija. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Domu zdravlja Vitez iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu –(kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu) izdvajaju se sredstva u iznosu od 40.000,00 KM JU Domu zdravlja Vitez, na ime sufinansiranja digitalizacije RTG aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Domu zdravlja Jajce iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – (kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu) izdvajaju se sredstva u iznosu od 8.000,00 KM JU Domu zdravlja Jajce, na ime sufinansiranja nabavke EKG aparata za potrebe službe hitne medicinske pomoći. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Jajce.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Domu zdravlja Travnik iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – (kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu) izdvajaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 KM JU Domu zdravlja Travnik, na ime sufinansiranja nabavke RTG sistema sa integrisanim CR15-X sistemom za digitalizaciju. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Domu zdravlja Kiseljak iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu –(kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu) izdvajaju se sredstva u iznosu od 25.000,00 KM JU Domu zdravlja Kiseljak, na ime sufinansiranja početnih radova izgradnje novog Doma zdravlja. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Kiseljak.

Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke - Kancelarijskog materijala, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.382.000,00 KM, a vrsta postupka je Otvoreni postupak.

 

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 20.000,00 KM planiranih u Budžetu SBK za 2019. godinu za izgradnju i uređenje spomen obilježja.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 27.900,00 KM planiranih u Budžetu SBK za 2019. godinu za uređenje mezarja i groblja.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 19.600,00 KM planiranih u BUdžetu SBK za 2019. godinu za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma I sportske aktivnosti.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj privredi – niži nivoi vlasti”, odlukom se izdvajaju sredstva za niže nivoe vlasti za slijedeće općine:
o Općina Kreševo u iznosu od 10.000,00 KM
o Općina Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 20.000,00 KM
o Općina Donji Vakuf u iznosu od 20.000,00 KM
o Općina Travnik u iznosu od 40.000,00 KM
o Općina Vitez u iznosu od 28.000,00 KM
o Općina Novi Travnik u iznosu od 35.000,00 KM
o Općina Kiseljak u iznosu od 15.000,00 KM
o Općina Jajce u iznosu od 40.000,00 KM
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije “Tekući transferi subvencije javnim preduzećima - poticaj privredi”, odlukom se izdvajaju sredstava sa pozicije “Tekući transferi subvencije javnim preduzećima - poticaj privredi” za sljedeće privredne subjekte:
o JKP Šćona, Fojnica, u iznosu od 10.000,00 KM
o JKP Gradina, Donji Vakuf, u iznosu od 7.000,00 KM
o JKP Čistoća, Bugojno, u iznosu od 15.000,00 KM
o JKP Komunalac, Busovača, u iznosu od 9.000,00 KM
o JKP Kostajnica, Kreševo, u iznosu od 10.000,00 KM
o JP Vodovod i kanalizacija, Kiseljak, u iznosu od 3.856.00 KM
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma”, odlukom se izdvajaju sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za podršku skijalištima i razvoju turizma”” za sljedeće privredne subjekte:
o Jess d.o.o, Busovača, u iznosu od 20.000,00 KM
o Ski Rostovo d.o.o, Bugojno, u iznosu od 15.000,00 KM
o Ski Mići d.o.o, Busovača, u iznosu od 15.000,00 KM
o Ozon z.d.d, Travnik, u iznosu od 30.000,00 KM
o Komotin d.o.o, Jajce, u iznosu od 30.000,00 KM
o Brusnica Trade d.o.o, Fojnica, u iznosu od 20.000.00 KM
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo”, odlukom se izdvajaju sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo” za sljedeće općine:
o Općina Kreševo u iznosu od 20.000,00 KM
o Općina Travnik u iznosu od 40.000,00 KM
o Općina Kiseljak u iznosu od 20.000,00 KM
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije „Tekući transferi - subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina“, Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu. Ovom odlukom, u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije Tekući transferi - subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina, utvrđuje se raspodjela sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu, nakon provedenog javnog konkursa, kako slijedi:
a) Geološko istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina
1. BH4 d.o.o. Jajce – 25.000,00 KM
2. U.M. BETON d.o.o. Bugojno – 10.000,00 KM
b) Zaštita i unapređenje okoliša, te razvojni projekti na području SBK
1. Općina Gornji Vakuf – Uskoplje – 25.000,00 KM
2. Općina Donji Vakuf – 25.000,00 KM
3. Općina Kreševo – 20.000,00 KM
4. MZ Bučići, općina Novi Travnik – 15.000,00 KM
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije “Tekući transferi - subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u oblasti mineralnih sirovina”, iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu - izdvajanje interventnih sredstava. Ovom odlukom, u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije Tekući transferi - subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u oblasti mineralnih sirovina, utvrđuje se raspodjela sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu - izdvajanje interventnih sredstava, kako slijedi:
a) Geološko istraživačkih radova u oblasti mineralnih sirovina
1. "KALVARIJA-COP" d.o.o. Vitez - 15.000,00 KM
b) Zaštita i unapređenje okoliša, te razvojni projekti na području
1. MZ "Divičani" Jajce- 12.800,00 KM
2. MZ "Bila" Vitez- 15.000,00 KM

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost za izvođenje vještaka za procjenu zamljišta koje bi bilo predmet eventualnog Sporazuma po kojem bi Kantonalni arhiv Travnik trebao otkupiti dio zemljišta koje je korisnik Vrhbosanska nadbiskupija, a u svrhu zaokruženja parcele Kantonalnog arhiva i izgradnje protivpožarnog puta oko zgrade Arhiva.

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na nabavku slijedećih stalnih sredstava:
- Nabavka sistava za uvođenje elektronskih zrdavstvenih knjižica u Srednjobosanskom kantonu u vrijednosti do 250.000,00 KM sa PDV-om,
- Nabavka informacijskog sistema za bolničku zdravstevnu zaštitu u Srednjobosanskom kantonu u vrijednosti do 510.000,00 KM, sa PDV-om
Ukupna vrijednost predmetnih nabavki iznosi do 760.000,00 KM, sa PDV-om.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost za raspisivanje natječaja u osnovnim i srednjim školama u skladu sa pedagoškim mjerilima u slijedećim slučajevima:
a) za radno mjesto gdje je puna norma,
b) za radno mjesto na koje se nastavnik koji nema punu normu, odnosno koji ima 50 % propisane nastavne norme javi na dopunu norme do maksimalnog fonda nastavnih sati za taj predmet u bilo koju školu u okviru NPP-a koji realizuje.
Ostalo nastavno osoblje prima se na određeno radno vrijeme do kraja nastavne godine u osnovnim i srednjim školama s mogućnošću da se u slučaju opravdanosti u skladu sa poglavljem V. broj i struktura nastavnog kadra i stručnih saradnika Pravilnika o pedagoškim mjerilima - ostali odgojno-obrazovni poslovi i ostali poslovi, može istom izvršitelju dati novi ugovor do kraja školske godine, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK.
Data je i saglasnost OŠ “Travnik” u Travniku za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju prozora u kabinetu fizike u iznosu od 4.100,00 KM, a na prijedlog istog ministarstva.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za Općine i JU SBK. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račune Općina i JU SBK kako slijedi:
- Sufinansiranje drugim nivoima vlasti - za projekat utopljavanja stambenih zgrada radi uštede energije
1. Utopljavanje stambene zgrade radi uštede energije u ul.Bosanska br.35, općina Jajce - 10.000,00 KM
2. Utopljavanje stambene zgrade „Koreja“ u ulici Bana Josipa Jelačića br.91, općina Kiseljak - 9.000,00 KM
3. Utopljavanje stambene zgrade radi uštede energije -zamjena krova na zgradi ul.Ljudevita Gaja br.27,29,31 (MZ Centar I), općina N.Travnik - 5.100,00 KM
- Sufinansiranje drugim nivoima vlasti - za projekat utopljavanja javnih objekata radi uštede energije:
1. Povećanje energ.efikasnosti Kulturno sportskom centru Bugojno, JU Kulturno sportski centar Bugojno, općina Bugojno - 76.000,00 KM
2. Utopljavanje administrativno-stambenog objekta Pravoslavne crkve, općina Busovača - 8.300,00 KM
3. Zamjena fasadne stolarije na objektu Doma kulture, općina N.Travnik - 22.000,00 KM
4. Sanacija podnih površina u bolnici, Hrvatska bolnica „DR.fra Mato Nikolić“, općina Travnik - 25.000,00 KM
5. Rekonstrukcija školskog igrališta, OŠ „Nova Bila“, općina Travnik - 20.000,00 KM
6. Utopljavanje prostorija za rad SSK Target, Sportski streljački klub, općina Travnik - 10.000,00 KM
7. Rekonstrukcija vrtića Vitez (pokrivački radovi- krov), općina Vitez - 10.000,00 KM
8. Izrada toplinske izolacije na objektu JU OŠ Dubravica-OŠ Preočica, općina Vitez - 20.000,00 KM
- Sufinansiranje izgradnje i jačanje infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom privrednom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša:
1. Sanacija i rekonstrukcija vodovodnog sistema Gojevići, općina Fojnica -20.000,00 KM
2. Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Ostružnica, općina Fojnica - 48.000,00 KM
3. Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže (fekalne i oborinske) u ulici Gradska i u užem urbanom dijelu G.Vakuf-Uskoplje, općina G.Vakuf-Uskoplje - 83.000,00 KM
4. Nabavka vodomjera, vodovodnog materijala i poklopca u MZ Bešpelj i MZ Lendići, općina Jajce - 15.000,00 KM
5. Rekonstrukcija distributivnih cjevovoda vodoopskrbnog sistema Studenac i Bijele vode, općina Kiseljak - 55.000,00 KM
6. Izgradnja vodovodne mreže za SRC Lopata, općina Kreševo - 15.000,00 KM
7. Regulacija Kreševčice i uređenje obale, općina Kreševo - 5.000,00 KM
- Sufinansiranje programa u cilju zaštite okoliša, koji rješavaju probleme zagađenja otpadom, te predstavljaju veliki pritisak na okoliš i ugrožavaju živote i zdravlje ljudi:
1. Nabava kontejnera za smeće, općina Dobretići - 5.000,00 KM

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (nastavni plan i program na bosanskom jeziku), procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 1.116.000,00 KM KM.
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (nastavni plan i program na hrvatskom jeziku), procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 684.000,00 KM.

Pročitano 3638 puta

Novosti

20.11.2020 Delegacija Ministarstva privrede posjetila je danas mobilni LOT tim turske vojne misije u sastavu EU...
20.11.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je Odluka o izdvajanju sredstava fizičkim licima registr...
18.11.2020 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
11.11.2020 Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mje...
10.11.2020 Ministar Ministarstva privrede SBK g.Nisvet Hrnjić danas je sa pomoćnikom za industriju, poduzetništ...
« Studeni 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30