Dana 08.06.2019. godine održan je naučno-stručni skup inžinjera saobraćaja i komunikacija pod nazivom „Efikasniji saobraćajno-transportni i komunikacijski razvoj BiH“ – „Kuda ide ovaj voz“, kao i promocija X broja naučno-stručnog časopisa TEC-TRAFFIC ENGINEERING & COMMUNICATIONS u Jajcu u organizaciji Udruženja inžinjera saobraćaja i komunikacija u BiH na kojem je prisustvovala delegacija Ministarstva privrede SBK predvođena ministrom Nisvetom Hrnjićem i uposlenicama iz sektora za saobraćaj i komunikacije Adilović Ramizom i Spahić-Demirović Alenom.
Skup je počeo uvodnim obraćanjem organizatora i sponzora skupa. Predsjednik udruženja inžinjera saobraćaja i komunikacija u BiH Osman Lindov je pozdravio i zahvalio se prisutnima i sponzorima skupa te ukazao na važnost održavanja ovakvih skupova u cilju praćenja i unapređenja razvoja u oblasti saobraćaja i komunikacija.
Naučno-stručnom skupu se obratio ministar Nisvet Hrnjić u ime sponzora Vlade SBK i Ministarstva privrede SBK. Ministar je pozdravio skup te kao domaćin susreta poželio uspješan rad i ugodan boravak u Jajcu učesnicima skupa. Istakao je na važnost razvoja i unapređenja saobraćaja i komunikacija u BiH te da razvoj novih tehnologija u ovim oblastima itekako ima velikog uticaja na razvoj našeg društva i da se privreda BiH ne može razvijati bez dobro razvijenog sistema saobraćaja i komunikacija. Ministar je napomenuo da u ovom pravcu treba da se nastavi razvoj saobraćaja i komunikacija u budućnosti.
Naučno-stručni skup je nastavljen po programu rada koji se sastojao od četiri panela i diskusijom poslije svakog panela pojedinačno.
Prvi panel, pod nazivom „Zakonske dorade i usaglašavanja sa EU“ obuhvata zanavljanje starih pravilnika iz oblasti saobraćaja i komunikacija i usklađivanje određenih zakona i pravilnika sa EU Acquisim-jima i EU direktivama.
Moderator ovog panela je bio Osman Lindov a uvodničar Nenad Lukanović.
Drugi panel, pod nazivom „Strateško planiranje saobraćajno-transportnih i komunikacijskih sistema i infrastrukture“ obuhvatao je izradu Perspektive za razvoj transportno-komunikacijskih sistema u SBK, Razvoj poštanske infrastrukture i usklađenost sa novim uslugama, Probleme prijevoznika u BiH i potencijalna rješenja, Revitalizacija pruge uzanog kolosijeka Srnetica-Jajce kao i Izgradnju objekata u zaštitnom pojasu autocesta i brzih u funkciji privrednog razvoja BiH.
Moderator Osman Lindov i uvodničar Nermin Čabrić.
Treći panel, pod nazivom „Sigurnost saobraćaja, održavanje saobraćajne infrastrukture, zagađenje urbanih sredina“ koji je obuhvatao izradu stručnih radova kao što su Održavanje manevarskih površina i uticaj na sigurnost i Organizacija i upravljanje transportnim modulima pri organizaciji masovnih događaja.
Moderator Osman Lindov, uvodničar Radović Milija.
Četvrti panel pod nazivom „Održivi razvoj i smart tehnologija saobraćaja i transporta“, koji obuhvata stručne radove koji se odnose na primjenu novih tehnologija i softvera u saobraćaju.
Moderator Osman Lindov, uvodničar Marin Jelčić.
Zatim je održana skupština Udruženja te su učesnici po završetku radnog dijela imali priliku posjetiti kulturno-historijske znamenitosti grada Jajce.

Posjeta delegacije Ministarstva privrede Stručnom skupu inžinjera saobraćaja i komunikacija pod nazivom: „Efikasniji saobraćajno-transportni i komunikacijski razvoj BiH“ – „Kuda ide ovaj voz“.Više informacija možete pogledati (OVDJE)

Na temelju članka 58. Poslovnika Sabora Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 3/04 i 6/13),

S A Z I V A M
V sjednicu Sabora Kantona Središnja Bosna za dan 18.6. 2019. godine

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Broj: 03-34-110/2019
Travnik, 3. 6. 2019.

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj 49/05), ministar pravosuđa i uprave objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

 

1. Viši referent – tehnički tajnik 1 izvršitelj

Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomoćne djelatnosti.
Naziv grupe poslova: administrativno tehnički.
Složenost poslova: djelimično složeni.
Status izvršioca: namještenik.
Pozicija radnog mjesta: viši referent.

Opšti uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati:
- Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- Da je punoljetan (na pomoćno-tehničkim i pomoćnim poslovima može i s navršenih 15 godina života),
- Da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- Da ima završen IV. stepen stručne spreme,
- Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno Bosni i Hercegovini,
- Da nije obuhvaćen(a) odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi :
- IV. stepen stručne spreme: upravna škola, gimnazija ili ekonomska škola;
- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS;
- položen stručni ispit;
- poznavanje rada na računaru.

 

2. Viši referent za unos nabave, obaveza i blagajne 1 izvršitelj

Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: računovodstveno-materijalni.
Složenost poslova: djelimično složeni.
Status izvršioca: namještenik.
Pozicija radnog mjesta: viši referent.

Opšti uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati:
- Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- Da je punoljetan (na pomoćno-tehničkim i pomoćnim poslovima može i s navršenih 15 godina života),
- Da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- Da ima završen IV. stepen stručne spreme,
- Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno Bosni i Hercegovini,
- Da nije obuhvaćen(a) odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi :
- IV. stepen stručne spreme – ekonomska škola;
- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS;
- položen stručni ispit;
- poznavanje rada na računaru.

Rok za podnošenje prijave na Javni oglas je: 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.
Uz prijavu treba podnijeti sljedeće dokumente, odnosno javne isprave:
- uvjerenje o državljanstvu,
- ovjerena kopija svjedočanstva o završenoj srednjoj školi,
- uvjerenje o radnom stažu,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
- izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno u Bosni i Hercegovini,
- izjava da nije obuhvaćen(a) odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu,
- ovjerena kopija dokaza o poznavanju rada na računaru.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijava, sa dokazima o ispunjavanju uslova, podnosi se Ministarstvu pravosuđa i uprave, ul. Stanična 43, Travnik, s naznakom "Za Javni oglas".

Napomena: Izabrani kandidati su u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika. Namještenici se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme i podliježu obavezi provjere putem probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

M I N I S T A R

Zoran Marković

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“ broj 4/93 i 13/94 ) i člana 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine FBiH“,broj 92/16), a u skladu s članom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 2/98, 48/99), Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta k.o. Podgrađe, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, objavljuje sljedeći

 

O G L A S
o početku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za
katastarsku općinu Podgrađe


U općini Gornji Vakuf-Uskoplje dana 22.5.2019.godine započet će izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama koje se nalaze u katastarskoj općini PODGRAĐE (Općina Gornji Vakuf-Uskoplje).
Podaci o nekretninama u smislu naprijed navedene Uredbe su podaci premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (položaj, oblik, kultura i klasa ili način korištenja i površina parcela i objekata), podaci o zgradama (godina izgradnje, posjedovanje građevinske i upotrebne dozvole, broj spratova i način korištenja) i podaci o nekretninama u etažnom vlasništvu površina, položaj u zgradi, način korištenja i struktura etažnih jedinica i sukorisnički dijelovi) i podaci o korisnicima nekretnina. Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama vrši Komisija za izlaganje podataka imenovana od strane Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.

Komisija će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi koji polažu pravo ili imaju pravni interes na nekretninama u izlaganoj katastarskoj općini Podgrađe, najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka uputiti poseban poziv, da u označeno vrijeme dođu u radnu prostoriju Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvane a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nekretninama, dužni su da se samoinicijativno jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nekretninama.

Građani su dužni ponijeti ličnu kartu, zastupnici maloljetnih lica trebaju ponijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (ID broj).

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati u radnoj prostoriji Komisije za izlaganje podataka koja se nalazi u zgradi Općine Gornji Vakuf-Uskoplje ul. Vrbaska bb.

 

Broj:06-30-001/19
Gornji Vakuf-Uskoplje, 22.5.2019.godineKomisija za izlaganje podataka

Na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06 i 2/10), članova 4. i 13. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15),člana 3, tarifni broj 26. Zakona o kantonalnim administrativnim taksama („Službene novine SBK/KSB“ broj: 11/03 i 1/04), te člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna donosi

R J E Š E NJ E
o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019 - 2022. godine

I

Pokreće se postupak usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019-2022. godine.

II

Postupak usklađivanja iz člana i ovog rješenja obavit će Komisija za usklađivanje redova vožnje koja će se imenovati posebnim rješenjem.

III

1. Visina naknade za troškove provođenja postupka usklađivanja redova vožnje za svaki predloženi polazak, odnosno za svaki predloženi povratak iznosi:

 za stari red vožnje: 50,00 KM,
 za stari red vožnje sa promjenom i za stari red vožnje sa statusnom promjenom: 200, 00 KM,
 za novi red vožnje: 500, 00 KM.

2. Visina naknade za troškove rješavanja prigovora u postupku usklađivanja prijedloga redova vožnje iznosi 200,00 KM po polasku odnosno povratku koji se osporava.

3. Provođenja postupka registracije usklađenih redova vožnje za svaki usklađeni red vožnje obavlja se uz naknadu:
 na podnesak zahtjeva za ovjeru i registraciju reda vožnje prijevoznika po svakoj liniji plaća se taksa od 20,00 KM,
 za ovjeru i registraciju reda vožnje plaća se taksa od 40,00 KM, po redu vožnje.
Sredstva se uplaćuju na žiro račun budžeta Vlade Srednjobosanskog kantona;

 Broj računa: 132-010-21253-6750
 Vrsta prihoda: 722 121,
 Poziv na broj: 0161000000,
 Budžetska organizacija: 1501001,
sa naznakom „za usklađivanje redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama“, odnosno „za rješavanje prigovora u postupku usklađivanja prijedloga redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama“.

IV

Postupak usklađivanja i registracije redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019 - 2022.godina obaviti će se u dvije faze i to:
I FAZA
U prvoj Fazi obaviti će se usklađivanje postojećih-važećih redova vožnje sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje za autobusne linije u Federaciji BiH (područje Srednjobosanskog kantona) koji je objavljen u Službenim novinama FBiH broj 32/18, a početi će objavljivanjem:
 Javni oglas za dostavljanje registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama (stari redovi vožnje) usaglašenih sa novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje,
 Tumačenje za usaglašavanje registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama sa novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje.
II FAZA
U drugoj Fazi će se izvršiti postupak usklađivanja, ovjere i registracija redova vožnje prema Pravilnicima o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), koja će početi objavljivanjem javnog oglasa:
 Javni oglas o pokretanju postupka prikupljanja zahtjeva sa propisanom dokumentacijom, sa vjerodostojnim dokazima o ispunjavanju propisanih uslova za usklađivanje redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama za period 2019.-2022. Godine.
Navedeni oglasi će biti objavljeni, kao posebni akti, u „Službenim novinama SBK“, na web stranici Vlade SBK/KSB: http://www.sbk-ksb.gov.ba i na oglasnoj ploči Ministarstva privrede SBK.

V

Nakon objave u Službenim novinama SBK i web stranici Vlade SBK biti će objavljena Obavijest o pokretanju postupka usklađivanja, ovjere i registracije redova vožnja na području SBK u Dnevnom listu „Oslobođenje“.

VI

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.


MINISTAR

___________________
Nisvet Hrnjić

SVIM MUSLIMANIMA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/

 KANTONA SREDIŠNJA BOSNA, KAO I CIJELE BOSNE I

 HERCEGOVINE ČESTITAMO PREDSTOJEĆE BAJRAMSKE

 PRAZNIKE U ŽELJI DA ISTE PROVEDU U ZDRAVLJU,

 SREĆI I BLAGOSTANJU.

 

 

PREDSJEDATELJ

SABORA / SKUPŠTINE

Josip Kvasina v.r 

 

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG

SABORA / SKUPŠTINE 

 Muharem Grabus s.r 

 

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG
SABORA / SKUPŠTINE 

Ljubinka Atanasijević s.r

 
 

                                       
 


 

 

Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine povodom nastupajućeg Bajrama, uz želje da ga provedete u zdravlju i radosti, sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama.

 

Bajram šerif mubarek olsun!

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Novosti

19.08.2019 Srijeda, 07.08.2019.g. Obilazak izvršen sa načelnikom općine Travnik -Admir Hadžiemrić, načelnik op...
08.08.2019 Upučujem iskrene čestitke svim muslimanima građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine ...
31.07.2019 U cilju unapređenja i usklađivanja ekonomske i socijalne politike, odnosno interesa radnika i poslod...
24.07.2019 U sklopu redovnih aktivnosti Ministarstva privrede dana 23. 07. 2019. godine ministar privrede Nisve...
18.07.2019 Vlada je usvojila Zapisnik sa 13. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona Ministarstvo privrede je...
« Kolovoz 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31