Sjednice Vlade SBK / KSB

14 Prosinac
2017

Priopćenje sa 73.sjednice Vlade SBK 2017.g.Vlada KSB je usvojila Zapisnik sa 72. sjednice.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada KSB dala suglasnost na Mišljenje na Federalni Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva. Mišljenje Vlade KSB je da je predloženi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama prihvatljiv i da doprinosi efikasnijoj organizaciji, finansiranju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada KSB je dala suglasnost na Mišljenje o Inicijativi za autentično tumačenje odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina.
Vlada KSB je usvojila Program rada Službe za zapošljavanje KSB za 2018. godinu, i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2017. godini na epizootiološkom području KSB i zaštiti zdravlja bilja iz Proračuna KSB za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 72.433,50 KM, sredstva iz ove odluke utrošit će se za: naknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene 5.275,00 KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama 66.312,00 KM i kolateralni troškovi 846,50 KM.

Usvojen je i Izvještaj Odjela za internu reviziju o provođenju preporuka po osnovu rada u povjerenstvima i zaključenim ugovorima o djelu i ugovorima o povremenim i privremenim poslovima u 2016. godini, a na prijedlog Ministarstva financija.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada KSB je dala suglasnost za prijem sudskih pripravnika i volontera i višeg referenta u Općinskom sudu Bugojno, i suglasnost za prijem dva državna službenika u Općinskom sudu Jajce.

Data je i Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za prodaju starih registarskih tablica.

Vlada KSB je dala suglasnost za sklapanje ugovora za zakup prostora za Ured za javne nabave Vlade KSB (do 9. 5. 2018. godine) i Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu (do 31. 3. 2018. godine).

Data je i suglasnost Uredu za javne nabave da od 1.1.2018. godine preuzme sve poslove javnih nabava koje trenutno obavlja Povjerenstvo za javne nabave za potrebe Vlade KSB.

Vlada KSB je usvojila Izvještaj načelnika općine Gornji Vakuf – Uskoplje o utrošku sredstava za nabavu informatičke opreme za operativni centar civilne zaštite, u iznosu od 2.400,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 89.920,60 KM, sredstva iz ove odluke biti će utrošena za poticaje poljoprivredi – pčelarstvo – poboljšanje kontrole zdravstvenih uslova.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva će biti utrošena za izradu projekta za štale – farma tovnih junadi ponuđaču „Perkon Energije“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva će biti utrošena za izradu projekta za štale – farma muznih grla ponuđaču „Perkon Energije“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstava za realiziranje projekta – Nabavka vodomjera, poklopaca i drugog vodomaterijala za vodovod Kundiće, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 10.541,58 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 262.301,83 KM, sredstva će biti utrošena za poticaj i potporu izgradnje štalskih objekata poljoprivrednim proizvođačima – 17.465,19 KM, potpora za proizvodnju kupusa – 13.787,62 KM i potpora za nabavku opreme 231.049,02 KM.
Ministarstvo prostornog uređanja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi – vršenje nadzora nad projektima koji se sufinanciraju iz ostvarenih ušteda sredstava Fonda za zaštitu okoliša i za infrastukturne projekte iz Proračuna KSB za 2017. godinu, izravnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa preduzećem „Edi-Ing“ d.o.o. Donji Vakuf, sa visinom ponude od 1.953,90 KM,
- Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi – rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže Ul. Grada Zaprešića, općina Kiseljak, izravnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa preduzećem „Ceste Company“ d.o.o. Kiseljak, sa visinom ponude od 7.018,71 KM.
- Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi – asfaltiranje puta Gradac/ Guvna (raskršće Vučji put) MZ Stari grad, općina Travnik, izravnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Dobojputevi“ d.d. Doboj jug, sa visinom ponude od 6.999,68 KM.
- Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi – betoniranje dionice puta od kuće Badrov Marinka do kuće Ante Šušnjare, MZ Putiš, općina Busovača, izravnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Kalvarija-cop“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 4.001,40 KM.
- Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi – priprema i asfaltiranje saobraćajnice ispred ulaza u poslovni prostor Auto otpad Zigi, MZ Kaonik, općina Busovača, izravnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Adžić Asfalt“ d.o.o. Žepče, sa visinom ponude od 3.400,90 KM.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je usvojila Prijedlog Programa javnih investicija KSB za 2018-2020 godinu.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavu – tehnička i funkcionalna potpora za Centralizirani obračun i isplatu plata za Software module koji su u uporabi, na temelju potreba ugovornog organa, predviđenih u Proračunom za 2017-2020. godinu, odlukom se prihvata ponuda najpovoljnijeg ponuđača „Ocean“ d.o.o. Travnik, sa visinom ponude od 179.964,00 KM za period od tri godine.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva gospodarstva, donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku za dostavu ponuda – geodestki premjer rudarskih radova koji se izvode na temelju ugovora o koncesijama za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, najpovoljniji ponuđač je „Geomap“ d.o.o. Prijedor, sa visinom ponude od 12.648,87 KM.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Proračunom KSB za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 145.956,00 KM za XI mjesec tekuće godine za sufinanciranje visokog školstva i stipendiranje studenata.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje prosvjetnih radnika u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 1.030,00 KM, sredstva će se rasporediti za potrebe stručne edukacija – Andragoška obuka.
- Odluka o utrošku sredstava u Mješovitoj srednjoj školi, Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 4.010,00 KM za zamjenu ulaznih vrata, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Mupaco“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju objekta – odvajanje i rekonstrukcija mokrih čvorova u O.Š. „Prva osnovna škola“ Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 2.600,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču SZR „Termiplast HMH“ Bugojno.
- Odluka o davanju suglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je predložila, a Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Projekta označavanja naselja, ulica i trgova u nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području KSB, odlukom se izdvaja iznos od 9.159,93 KM.

Ista uprava je predložila, a Vlada donijela Odluku o pokretanju postupka za nabavu dodatnih usluga koje nisu uključene u prvobitni „Projekat označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području KSB“, procjenjena vrijednost nabave iznosi maksimalno 74.847,24 KM.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB usvojila Izvještaj o realizaciji akcionog Plana za borbu protiv korupcije za period svibanj – listopad 2017. godine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2017. godinu sa pozicije „Transfer za izradu elaborata o gospodarenju šumama u zoni sanitarne zaštite izvorišta vode Krušćica“, odlukom se izdvaja iznos od 35.100,41 KM, sredstva će se doznačiti na račun izvođača radova JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za poboljšanje proizvodnje poljoprivrednim proizvođačima.
Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavi – izgradnja vodovoda Didaci MZ Potkraj, općina Travnik, izravnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „David“ d.o.o. Novi Travnik, sa visinom ponude od 3.948,75 KM.
- Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavi – izgradnja vodovoda „Čekrk“ MZ Buselji, općina Busovača, izravnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Grand“ d.o.o. Busovača, sa visinom ponude od 3.9748,00 KM.
- Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavi – utopljavanje omladinskih prostorija u naselju Zabrđe, MZ Bukovica, općina Kiseljak, izravnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem Obrtnička djelatnost „IMENES“ Sarajevo, sa visinom ponude od 6.990,00 KM.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2017. godinu sa pozicije „Transfer za izradu šumskoprivrede osnove za privatne šume“, odlukom se izdvaja iznos od 160.000,00 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava za dovršetak radova na zamjeni krova na zgradi O.Š. „Fra Marijan Šunjić“ Stojkovići, Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 8.263,71 KM sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Braća Karić“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o utrošku sredstava u S.Š. „Travnik“ Nova Bila, za izmjenu stolarije u dvije učionice, odlukom se izdvaja iznos od 6.975,78 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Alfa“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o davanju suglasnosti niže potrošačkim jedinicama za provođenje odgovarajuće procedure javne nabave kako slijedi:
          O.Š. „Gračanica“ Bugojno, zamjena krova i rekonstrukcija Aneksa školske zgrade – 30.000,00 KM
          S.Š. „Vitez“ Vitez, izmjena kopelit stakla u sali za tjelesno obrazovanje – 30.000,00 KM.

 

Pročitano 976 puta

Novosti

05.09.2019 JAVNI POZIV za uvid radi izjašnjenja u Idejne projekte: JAVNI POZIV - općina KreševoJAVNI POZIV - o...
03.09.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona uspješno je održana obuka “Upravljanje projektnim ciklusom i...
03.09.2019 U hotelu Vezir Palaca na Starom gradu u Travniku održana je konferencija o projektu BuHAWK17.Podržan...
30.08.2019 ČESTITKA   U povodu Nove Hidžretske 1441. godine upućujem svim građanima islamske vjeroispovj...
19.08.2019 Srijeda, 07.08.2019.g. Obilazak izvršen sa načelnikom općine Travnik -Admir Hadžiemrić, načelnik op...
« Rujan 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30