Sjednice Vlade SBK / KSB

12 Listopad
2016

Sazvana 37.sjednica Vlade SBKSazvana 37.sjednica Vlade SBK za četvrtak 13.10.2016. godine sa početkom u 9 sati,......

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 36. redovne sjednice i 12.i 13.vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona

2. Izvještaj o radu ministarstava za period 1. 1. do 30. 6. 2016. godine:
a)Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo finansija
c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
g) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
h) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa

3. Izvještaj o radu uprava, upravnih organizacija i službi za period 1. 1. do 30. 6. 2016. godine:
a) Kantonalna uprava za pitanja boraca
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni arhiv
e)Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno povijesnog naslijeđa
f) Kantonalna direkcije za puteve

4. Izvještaj o radu službi i ureda za period 1. 1. do 30. 6. 2016. godine
a)Služba za zajedničke poslove
b) Stručna služba Vlade Kantona
c)Ured za zakonodavstvo
d) Kabinet premijera Kantona
5.Saglasnost za potpisivanje kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine - Ministarstvo pravosuđa i uprave

6. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Kantona Središnja Bosna - suglasnost - Ured za europske integracija
a) saglasnost za pokretanje postupka za prijem državnih službenika i namještenika u Uredu europske integracije - Ured za europske integracije

7. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za javne nabavke - Ured za javne nabavke
a) saglasnost za pokretanje postupka za prijem državnih službenika i namještenika u Uredu za javne nabavke

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo privrede

9. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za sepetembar 2016. godine - Ministarstvo finansija

10. Prijedlog odluke o određivanju iznosa naknade za topli obrok za IV. kvartal 2016, godine - Ministarstvo finansija

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za općinu Dobretići za IV. kvartal 2016. godine - Ministarstvo finansija

12. Očitovanje Ministarstva finansija o preispitivanju Mišljenja o inicijativi za izmjenu Zakona o komunalnim taksama - Ministarstvo finansija

13. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu - Ministarstvo finansija

14. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za usluge tehničke podrške ISFU - Ministarstvo finansija

15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu klima uređaja za server salu u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

16. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za obavljanje nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Kantonalnog arhiva Travnik - Arhiv

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o nabavci materijala za Krešimira Vukadinovića, općina Busovača - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za asfaltiranje puteva na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za sanaciju vodovodne mreže u MZ Pločari, općina Fojnica - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

20.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za sanaciju cesta u općini Novi Travnik (LOT 1. i LOT 2.) - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

21.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju cesta u općini Travnik - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

22.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju vodovoda Lendići, općina Jajce - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju javne rasvjete u MZ Bistrica i MZ Mile, općina Jajce - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju vodovoda u naselju Vinac, općina Jajce - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju kanalizacije za Carevo polje - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora zaizgradnju kanalizacije u naselju Ahmići, općine Vitez - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnja vodovodne mreže u naselju Bukve, općine Vitez - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju vodospremnika Gornji Bešpelj MZ Buselj, općina Busovača - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju rezervoara za vodu za Skradno, općina Busovača- Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za asfaltiranje puteva na području općine Vitez - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

31. Prijedlog odluke o uknjižavanju zgrade PS Kreševo - Ministarstvo unutrašnjih poslova

32. Prijedlog odluke o uknjižavanju stalnih sredstava - Ministarstvo unutrašnjih poslova

33. Prijedlog odluke o uknjižavanju stalnih sredstava automatske puške (vrijednost 35.400,00 KM) - Ministarstvo unutrašnjih poslova

34. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu goriva po općinama - Služba za zajedničke poslove
a) za općinu Travnik
b) za općine Kiseljak i Kreševo
c) za općinu Gornji Vakuf-Uskoplje
d) za općinu Donji Vakuf
e) za općinu Vitez
f) za općinu Fojnica
g) za općinu Novi Travnik
h) za općinu Bugojno
i) za općine Jajce i Dobretići
j) za općinu Busovača

35. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponuđača za nabavu mrkog uglja - Služba za zajedničke poslove

36.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponuđača za nabavu lož ulja - Služba za zajedničke poslove

37. Informacija o zahtjevima budžetskih korisnika za finansiranje kapitalnih izdataka i kapitalnih transfera u 2016. godini (po Zaključku Vlade) - Ministarstvo finansija

38. Informacija o odgovoru Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća po pitanju ne rješavanja sudskih predmeta u razumnom roku (po Zaključku Vlade) - Ministarstvo pravosuđa i uprave

39. Informacija o Odluci Europskog suda za ljudska prava u predmetu „Senad Drino i drugi protiv Bosne i Hercegovine“ - Ministarstvo pravosuđa i uprave

40. Informacija o pregovorima o vansudskoj nagodbi sa Kantonom Sarajevo o naplati koncesione naknade za koncesiju na lokalitetu '''Plješevac'' (po Zaključku Vlade) - Ministarstvo financija

41. Saglasnost na sporazume o isplati potraživanja po vansudskoj nagodbi - Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Emira Šahman
b) Esminka Burek
c) AkifAgić
d) VildanaGelić-Miličević

42.Saglasnost na Plan novčanih tokova Srednjobosanskog kantona za IV. kvartal 2016. godine - Ministarstvo finansija

43.Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu WEB hostinga-zakupa prostora na internetu - Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona

44.Saglasnost za nabavu fiksnog telefonskog aparata za potrebe Stručne službe Vlade - Stručna služba Vlade

45. Saglasnost za zaključivanje ugovora o privremenim o povremenim poslovima (poslovi ložača) za potrebe Općinskoga suda u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

46. Saglasnost za angažiranje privremenih asistenata - diplomiranih pravnika za potrebe zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

47.Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu u Bugojnu (spremačica na neodređeno vrijeme) - Ministarstvo pravosuđa i uprave

48.Saglasnost za nabavu skener aparata u Općinskome sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

49.Saglasnost za otvaranje posebnog podračuna za sredstva ostvarena od koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina - Ministarstvo gospodarstva

50.Saglasnost za otvaranje posebnih podračuna za namjenska sredstva iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

51.Saglasnosti za pokretanje postupka za nabavu pištolja za policijske službenike - Ministarstvo unutrašnjih poslova

52. Saglasnosti za pokretanje postupka za zamjenu stolarije u PS Busovača - Ministarstvo unutrašnjih poslova

53. Saglasnost za pokretanje postupka za sufinansiranje projekata značajnih za Kanton, za potrebe osnovnih škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

54. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku stalnih sredstava za potrebe osnovnih škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

55. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe ''Druge osnovne škole Bugojno'', Bugojno - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

56.Saglasnost za nabavku telefonskih aparata za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

57. Saglasnost za nabavu računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

58.Saglasnost za nabavku namještaja (stolica) za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva -

59.Saglasnost za nabavu računara i računarske opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

60. Izviještaj o radu inspekcija za septembar 2016. godine
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo unutarnjih poslova
e) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa (august i septembar)

61. Izviještaj o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za septembar 2016. godine
a) Ministarstvo pravosuđa i uprave
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Ministarstvo privrede
d) Kantonalni arhiv
e) Kantnalna uprava za civilnu zaštitu

62. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju komisije za provođenje natječaja za prijem volontera

PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl. Ing.

Pročitano 1110 puta

Novosti

20.11.2020 Delegacija Ministarstva privrede posjetila je danas mobilni LOT tim turske vojne misije u sastavu EU...
20.11.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je Odluka o izdvajanju sredstava fizičkim licima registr...
18.11.2020 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
11.11.2020 Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mje...
10.11.2020 Ministar Ministarstva privrede SBK g.Nisvet Hrnjić danas je sa pomoćnikom za industriju, poduzetništ...
« Studeni 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30