Ispis

Nadležnosti 

Nadležnosti organa uprave i djelokrug rada

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na:

razvitak i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvene djelatnosti preko mreže zdravstvenih ustanova u vlasništvu Kantona, općina, domaćih i stranih, fizičkih i pravnih osoba; sustav financiranja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje zdravstvenog stanja i potreba stanovništva; sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti; sprečavanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti; promociju u unapređenje ishrane; zdravstvenu zaštitu majki, žena i djece (planiranje obitelji); promociju i unapređenje mentalne i fizičke rehabilitacije, promociju i unapređenje institucije kućnog liječenja i njege u kući; organiziranje i nadzor liječenja oboljelih i ranjenih van Kantona; praćenje stanja opskrbe lijekovima, sanitetskim materijalom i medicinskom opremom te utvrđivanje liste prioriteta za njihovu nabavku; utvrđivanje jedinstvenih doktriniranih svojstava u sprečavanju, suzbijanju, dijagnostici i liječenju ozlijeđenih i oboljelih osoba; pretrage namirnica i vode namijenjenih za ljudsku ishranu, razvitak naučnoistraživačkih djelatnosti u oblasti zdravstva, uspostavu jedinstvenoj informacijskog sustava u oblasti zdravstva; zdravstveni odgoj i unapređenje zdravstvene kulture; organiziranje polaganja stručnih ispita zdravstvenih djelatnika sa srednjom školskom spremom; utvrđivanje i ispunjavanje uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi i rad zdravstvenih ustanova u svim oblicima vlasništva; koordinaciju stručno medicinskog nadzora nad radom ustanova i zdravstvenih djelatnika; inspekcijski nadzor u sanitarnoj, zdravstvenoj i farmaceutskoj oblasti, izdavanje sanitarno preventivnih suglasnosti za izgradnju, adaptaciju i uporabu stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, suradnju sa domaćim i stranim humanitarnim organizacijama i donatorima na poboljšanju stanja zdravstva na području Kantona; analizu financijsko-ekonomskog položaja zdravstva, koordinaciju rada s resornim ministarstvima i humanitarnim organizacijama na izgradnji, obnovi i adaptaciji objekata i infrastrukturnih sustava u mreži zdravstvenih ustanova, odlučivanje u drugostupanjskom upravnom postupku po žalbama iz mjerodavnosti Ministarstva; obavljanje poslova skrbi o djeci bez roditeljskog staranja, djeci ometenoj u fizičkom i psihičkom razvitku, briga o odgojno zanemarenoj i napuštenoj djeci te djeci čiji je razvitak ometen obiteljskim prilikama; skrb o materijalno neosiguranim i nesposobnim osobama, starim i invalidnim osobama;skrb o civilnim žrtvama rata, skrb o obiteljima s djecom, obavljanje revizije rješenja i drugih akata te rješavanje po žalbama u drugom stupnju i oblasti socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom; osnivanje i rad liječničkih povjerenstava u drugom stupnju za kategorizaciju civilnih žrtava rata, djece ometene u razvoju i utvrđivanje nesposobnosti za rad materijalno neosiguranih osoba;osiguranje i nadzor namjenskog trošenja financijskih sredstava za socijalne potrebe i usluge; usklađivanje i nadzor rada centara za socijalni rad i drugih tijela, institucija i ustanova čiji je djelokrug rada iz oblasti socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom; vođenje propisanih evidencija iz svoje mjerodavnosti; praćenje, kontrolu i ostvarivanje prava korisnika socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom te aktivnosti na poboljšanju stanja u ovoj oblasti; suradnja s uredom za socijalnu i dječju skrb pri resornom federalnom ministarstvu i drugim upravnim federalnim i kantonalnim tijelima; suradnju s humanitarnim organizacijama i donatorima koji žele pomoći poboljšanju stanja socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom; analizu stanja i rada socijalnih ustanova na području Kantona i po potrebi, davanje prijedloga i suglasnosti na osnivanje ustanova iz oblasti socijalne i dječje skrbi; obavljanje i drugih upravno stručnih poslova, utvrđenih zakonom koji se odnose na mjerodavnost Kantona u ovoj oblasti; pripremu nacrta i prijedloga zakona i drugih akata iz mjerodavnosti Ministarstva, obavljanje i drugih poslova iz ovih oblasti, sukladno Zakonu.

Ministarstvo djeluje na područje Kantona i 12 općina KSB /SBK

Organizacijska struktura

Ministar: Nikola Grubešić, dipl. ing.
Tajnica Ministarstva: Snježana Gučanin, dipl.iur.
Glavni kant. Inspektor: Husein Kadrić, dr.vet.med.
Pomoćnik ministra za organizaciju zdravstva: Edina Alihodža, dipl. iur.
Pomoćnik ministra za socijalnu politiku: Anto Gavrić, dipl. socijalni radnik

Biografija ministra

Nikola Grubešić, dipl.ing, rođen 08.04.1961. godine u Zenici.

Osnovni dokumenti

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

Ustav Kantona Središnja Bosna (Sl. novine KSB: broj:1/97, 5/97,6/97,2/98,8/98, 10/00, 8/03,2/04 )
Zakon o kantonalnoj upravi (Sl. novine KSB, broj:5/98,10/01 i 15/01)
Zakon o organiziranju i djelokrugu kantonalnih ministarstva i drugih tijela kantonalne uprave KSB (Sl. novine KSB, broj: 15/12 i 17/12)
Zakon o preuzimanju Zakona o državnoj službi u F BiH (Sl. novine KSB, broj: 7/11)
Zakon o namještenicima u organima državne službe u F BiH, broj: 49/05)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine KSB, broj: 13/00, 13/02 i 13/03)
Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl. novine KSB, broj: 13/00, 13/02, 11/04, 5/05,12/09,10/12, 12/15
Zakon o lijekovima (Sl. novine F BiH, broj: 51/01 i 29/05)
Zakon o apotekarskoj djelatnosti (Sl. novine F BiH, broj: 40/10)
Zakon o inspekcijama F BiH (Sl. novine F BiH, broj:73/14)
Zakon o prekršajima F BiH (Sl. novine F BiH, broj:63/14)
Zakon o kantonalnim administrativnim taksama (Sl. novine KSB, broj: 11/03, 1/04, 5/12, 5/14 i 11/15)
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru živežnih namirnica i predmeta opće uporabe (Sl. novine KSB, broj: 5/14)
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom (Sl. novine KSB, broj: 10/05, 2/06)
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (Sl. novine F BiH, broj:20/13)
Porodični zakon F BiH (Sl. novine F BiH, broj: 35/05, 41/05 i 31/14)
Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (Sl. novine F BiH, broj:37/01,40/02, 52/11 i 14/13)