Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Tel: +387 (0)30 511 219 centrala, 511 218 | Fax: +387 (0)30 518 335 | Adresa: Ul. Prnjavor 16 A, Travnik | Email: mpvs@sbk-ksb.gov.ba

12.09.2019 | Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta "Husića vrelo" općina Bugojno  ...
27.08.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Ugovora - regulacija korita r.Jaglinac općina Novi Travnik Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ...
28.06.2019 Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ( „ Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i na osnovu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prijedlogom ...
28.06.2019 Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ( „ Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i na osnovu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prijedlogom ...
16.04.2019 Odluka o dodjeli ugovora - regulacija korita rijeke Lašve od Borca do Gumara - kaskade - općina Travnik...

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave

Upravni i stručni poslove u skladu sa članom 9. Zakona o organizovanju i djelokrugu kantonalnih ministarstva i drugih tijela kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna („Službene novine SBK/KSB“, broj: 15/12).