13 Maj
2019

Nastavak 6. sjednice Vlade SBK - Sazvana 7. sjednica Vlade SBK - 2019. godinaBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON
VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
Travnik, 9.5. 2019.
Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
nastavak 6. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 16. 5. 2019. godine, u 9 satiDNEVNI RED

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe OŠ „Nova Bila“ -Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo finansija
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kopir aparata za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta po osnovu ugovora o djelu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o isplati naknade članovima centralne inventurne komisije – Predsjednik Komisije
13. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju kotla za grijanje u OŠ “Turbe“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabavke za potrebe OŠ „Han Bila“ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabavke za potrebe „Prve osnovne škole Bugojno „ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
16. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za nabavku ketridža za mobilne printere u Inspektoratu Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
17. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku (direktnim sporazumom) uredskog materijala i tonera za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za potrebe škola (3x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Saglasnost za nabavku skenera za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu pravosuđa i uprave ( viši referent -2 izvršioca) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Informacija o presudi Općinskog suda u Travniku u predmetu Amela Lolić i drugi – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
23. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja KSB/SBK za 2018. godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
a) Saglasnost za financiranje projekta „ e“ pisarnice
b) Saglasnost za provođenje obuke državnih službenika na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“
24. Saglasnost za nabavku peći za centralno grijanje u PS „Goleš“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
25. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju pregovaračkog tima za pregovore sa sindikatom zaposlenih u zdravstvu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lando, dipl.ing.

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON
VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
Travnik, 9. 5. 2019.
Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),


S A Z I V A M
7. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 16. 5 . 2019. godine, u 10 sati ( po završetku 6. sjednice)

DNEVNI RED

1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje KSB/SBK“ – Ministarstvo privrede
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „ Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma“ – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu „Stajište“ ,Novi Travnik – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i bilja za epizootiološko područje KSB/SBK za 2019. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „ poticaj državnim šumama“ i „ poticaj privatnim šumama“ u skladu sa Zakonom o šumama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o usvajanju Plana javne nabavke po stavkama: subvencije javnim poduzećima-poticaji vodoprivredi i subvencija javnim poduzećima-poticaji vodoprivredi (interventna sredstva) za 2019.godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele i prijenosa sredstava sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama- poticaji vodoprivredi za 2019. godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava na račune općina, sukladno Programu raspodjele sredstava za poticaje vodoprivredi – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju neutrošenih sredstava iz Budžeta KSB/SBK za 2018. godinu za regulaciju korita rijeke Lašve – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za sanaciju zida i stolarije u dvorani JU „Kulturno sportski centar Bugojno“ – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2019. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za izgradnju vodovoda u G. Maljine, općina Travnik – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za izmjenu stolarije na zgradi HKD „Napredak“, Busovača – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve budžeta za potrebe „Treće osnovne škole“ Oborci – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Evropskog suda za ljudska prava po aplikaciji 47345 od 7.2.2019. godine ( u predmetu Avdić i 40 drugih) – Ministarstvo finansija
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH AP 2439/17 od 11.9.2018. godine – Ministarstvo finansija
18. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za podmirenje obaveza po Sporazumu o isplati potraživanja prema vansudskoj nagodbi za nosioce pravosudnih funkcija – Ministarstvo finansija
19. Prijedlog odluke o izvršenu neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( za OŠ „Hasan Kjafija-Pruščak“) – Ministarstvo finansija
20. Prijedlog odluke o izvršenu neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu (za OŠ „Dr. Boris Ćorić“, Kreševo) – Ministarstvo finansija
21. Prijedlog odluke o izvršenu neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu (za OŠ „Safet-beg Bašagić“, Novi Travnik) – Ministarstvo finansija
22. Prijedlog odluke o izvršenu neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo finansija
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići za drugi kvartal 2019. godine – Ministarstvo finansija
24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja u Ministarstvu pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku foto aparata za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za visoko školstvo (za mjesec mart akademske 2018/19.g.) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pomoć vjerskim zajednicama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
28. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za niže potrošačke jedinice – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) za SŠ“Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
b) za „Prvu osnovnu školu „ Donji Vakuf i OŠ“Kaćuni“
c) za OŠ Dubravica“ Vitez-Preočica
29. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta (SSŠ „Fojnica“ Kiseljak, OŠ „Bristovi“ Bugojno,) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
30. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta (OŠ „Safet beg Bašagić“, SŠ“Novi Travnik“ i SŠ „Nikola Šop“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
31. Prijedlog odluke o isknjižavanju nekretnina iz knjigovodstvenih evidencija MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
32. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa održavanja i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva na području KSB/SBK za 2019. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
33. Informacija o realizaciji kreditnih sredstava za rekonstrukciju regionalnih puteva iz 2018. godine – Kantonalna direkcija za puteve
34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje drugog dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova II. faze na zgradi Depoa arhiva – Kantonalni arhiv
35. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje druge privremene situacije za izvođenje radova II. faze na zgradi Depoa arhiva – Kantonalni arhiv
36. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje III. kongresa arhivskih radnika Bosne i Hercegovine – Kantonalni arhiv
37. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba i usluga – Kantonalna uprava za branioce
a) za nabavku ortopedskih pomagala – LOT 1
b) za nabavku ortopedskih pomagala – LOT 2
38. Prijedlog zaključaka o pokretanju postupaka za nabavku IT opreme – Ministarstvo privrede
39. Prijedlog zaključaka o pokretanju postupaka za usluge geodetskog premjera rudarskih radova koji se izvode na osnovu ugovora o koncesijama za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku usluga
40. Prijedlog zaključaka o pokretanju postupaka za javne nabavke – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) za nabavku i ugradnju podne keramike i molerske radove u „Prvoj osnovnoj školi Bugojno“
aa) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
b) za nabavku i ugradnju stolarije i obradu špala u „Prvoj osnovnoj školi Bugojno“
bb) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
c) za nabavku školskog namještaja u „Prvoj osnovnoj školi Bugojno“
cc) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
41. Prijedlog zaključka o davanju saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog vozila za potrebe Kabineta premijera Kantona – Kabinet premijera
42. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju dijelova za vozila i motocikle ( servisiranje i održavanje vozila) – Ured za javne nabavke
43. Prijedlog odluka o pokretanju postupaka za javne nabavke za proračunske korisnike – Ured za javne nabavke
a) za nabavku računara i računarske opreme 
aa) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
b) za nabavku mrkog uglja
bb) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
c) za nabavku uglja lignita
cc) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
d) za nabavku drva za ogrjev
dd) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
e) za nabavku guma
ee) ) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
f) za autolimarske usluge
ff) ) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
g) za nabavku sredstava za čišćenje i održavanje
gg) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
h) za nabavku lož ulja
hh) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
i) za usluge tiskanja knjiga i obrazaca
ii) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
j) za vulkanizerske usluge
jj) ) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
k) za usluge pranja vozila
kk) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
l) za obvezno i kasko osiguranje vozila
ll) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
lj) za nabavku tečnih goriva
ljlj) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
m) za usluge popravke i održavanja računarske opreme
mm) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
n) za kolektivno osiguranje uposlenih
nn) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
44. Saglasnost za isplatu sredstava po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi , broj: JH2-03-07-1-646-8/19 od 4.4. 20129. godine – Ured za javne nabavke
45. Saglasnost za renoviranje i opremanje prostorija u zgradi „Tri bora“ – Ministarstvo privrede
46. Saglasnost za nabavku polica za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku polica
47. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola ( direktni sporazum) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
48. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola ( konkurentski zahtjev) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
49. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe STŠ „Bugojno“ i OŠ „Braća Jezerčić“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
50. Saglasnost za nabavku multifunkcionalnog printera – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
51. Saglasnost za pokretanje postupaka za javne nabavke za potrebe Skupštine Kantona i Stručne službe Skupštine – Predstavnik Skupštine Kantona
52. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za pružanje tehničke podrške sistemu evidencije radnog vremena – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
53. Informacija o kolektivnom osiguranju zaposlenika – Služba za zajedničke poslove
54. Izvještaj o raspolaganju sredstvima Tekuće zalihe za prvi kvartal 2019. godine premijera Kantona i ministra financija – Ministarstvo finansija
55. Izvještaj o realizaciji aktivnosti predviđenih Programom rada Agencije za privatizaciju za 2019. godinu – Agencija za privatizaciju
56. Inicijativa za izmjenu propisa koji se odnose na broj i naknadu članova Upravnog odbora agencije za privatizaciju – Agencija za privatizaciju
57. Utvrđivanje mišljenja na nacrte zakona i inicijative dostavljene od Skupštine Kantona – Stručna služba
a) Nacrt zakona o pravima demobilisanih branioca i članova njihovih porodica (federalni) – Kantonalna uprava za branioce
b) Inicijativa za izmjenu Zakona o koncesijama – Ministarstvo privrede
c) Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o sudskim taksama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
58. Utvrđivanje odgovora na zastupnička pitanja i inicijative– Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
59. Zahtjev za isplatu naknade članovima tima za izradu podzakonskog propisa na osnovu članka 20 a. Zakona o radu – Ministarstvo privrede
60. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu maj 2019. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
c) Ministarstvo privrede
d) Ministarstvo unutrašnjih poslova
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
61. Izvješća o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu maj 2019. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo finansija
c) Ministarstvo privrede
d) Ministarstvo unutrašnjih poslova
e) Kantonalni arhiv
62. Inicijativa za izradu Registra imenovanih i izabranih osoba u KSB/SBK – Tim za sprječavanje korupcije
63. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju i nadležnostima Tima za sprječavanje korupcije
b) Rješenje o imenovanju interresornog tima za izradu Nacrta strategije za mlade Srednjobosanskog kantona
c) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Kantonalne komisije za koncesije iz oblasti vodoprivrede
d) Suglasnost za produženje mandata članu Nadzornog odbora REZ -a

 

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lando, dipl.ing.

 

pogledano 1701 puta

Novosti

18.09.2019 Vlada Srednjobosanskog kantona na 16. sjednici održanoj 29.08.2019. godine utvrdila je Nacrt Uredbe ...
05.09.2019 JAVNI POZIV za uvid radi izjašnjenja u Idejne projekte: JAVNI POZIV - općina KreševoJAVNI POZIV - o...
03.09.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona uspješno je održana obuka “Upravljanje projektnim ciklusom i...
03.09.2019 U hotelu Vezir Palaca na Starom gradu u Travniku održana je konferencija o projektu BuHAWK17.Podržan...
30.08.2019 ČESTITKA   U povodu Nove Hidžretske 1441. godine upućujem svim građanima islamske vjeroispovj...
« Septembar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30