Sjednice Vlade SBK / KSB

14 Decembar
2017

Saopštenje sa 73.sjednice Vlade SBK 2017.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 72. sjednice.

 

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Mišljenje na Federalni Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva. Mišljenje Vlade SBK je da je predloženi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama prihvatljiv i da doprinosi efikasnijoj organizaciji, finansiranju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je dala saglasnost na Mišljenje o Inicijativi za autentično tumačenje odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina.

Vlada SBK je usvojila Program rada Službe za zapošljavanje SBK za 2018. godinu, i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2017. godini na epizootiološkom području SBK i zaštiti zdravlja bilja iz Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 72.433,50 KM, sredstva iz ove odluke utrošit će se za: naknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene 5.275,00 KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama 66.312,00 KM i kolateralni troškovi 846,50 KM.

Usvojen je i Izvještaj Odjela za internu reviziju o provođenju preporuka po osnovu rada u komisijama i zaključenim ugovorima o djelu i ugovorima o povremenim i privremenim poslovima u 2016. godini, a na prijedlog Ministarstva finansija.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je dala saglasnost za prijem sudskih pripravnika i volontera i višeg referenta u Općinskom sudu Bugojno, i saglasnost za prijem dva državna službenika u Općinskom sudu Jajce.

Data je i Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za prodaju starih registarskih tablica.

Vlada SBK je dala saglasnost za sklapanje ugovora za zakup prostora za Ured za javne nabavke Vlade SBK (do 9. 5. 2018. godine) i Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu (do 31. 3. 2018. godine).

Data je i saglasnost Uredu za javne nabavke da od 1.1.2018. godine preuzme sve poslove javnih nabavki koje trenutno obavlja Komisija za javne nabavke za potrebe Vlade SBK.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj načelnika općine Gornji Vakuf – Uskoplje o utrošku sredstava za nabavku informatičke opreme za operativni centar civilne zaštite, u iznosu od 2.400,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 89.920,60 KM, sredstva iz ove odluke biti će utrošena za poticaje poljoprivredi – pčelarstvo – poboljšanje kontrole zdravstvenih uslova.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva će biti utrošena za izradu projekta za štale – farma tovnih junadi ponuđaču „Perkon Energije“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva će biti utrošena za izradu projekta za štale – farma muznih grla ponuđaču „Perkon Energije“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizacjiu projekta – Nabavka vodomjera, poklopada i drugog vodomaterijala za vodovod Kundiće, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 10.541,58 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 262.301,83 KM, sredstva će biti utrošena za poticaj i podršku izgradnje štalskih objekata poljoprivrednim proizvođačima – 17.465,19 KM, podrška za proizvodnju kupusa – 13.787,62 KM i podrška za nabavku opreme 231.049,02 KM.

Ministarstvo prostornog uređanja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o javnoj nabavci – vršenje nadzora nad projektima koji se sufinansiraju iz ostvarenih ušteda sredstava Fonda za zaštitu okoliša i za infrastukturne projekte iz Budžeta SBK za 2017. godinu, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa preduzećem „Edi-Ing“ d.o.o. Donji Vakuf, sa visinom ponude od 1.953,90 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o javnoj nabavci – rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže Ul. Grada Zaprešića, općina Kiseljak, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa preduzećem „Ceste Company“ d.o.o. Kiseljak, sa visinom ponude od 7.018,71 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o javnoj nabavci – asfaltiranje puta Gradac/ Guvna (raskršće Vučji put) MZ Stari grad, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Dobojputevi“ d.d. Doboj jug, sa visinom ponude od 6.999,68 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o javnoj nabavci – betoniranje dionice puta od kuće Badrov Marinka do kuće Ante Šušnjare, MZ Putiš, općina Busovača, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Kalvarija-cop“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 4.001,40 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o javnoj nabavci – priprema i asfaltiranje saobraćajnice ispred ulaza u poslovni prostor Auto otpad Zigi, MZ Kaonik, općina Busovača, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Adžić Asfalt“ d.o.o. Žepče, sa visinom ponude od 3.400,90 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Prijedlog Programa javnih investicija SBK za 2018-2020 godinu.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku – tehnička i funkcionalna podrška za Centralizovani obračun i isplatu plata za Software module koji su u upotrebi, na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u Budžetu za 2017-2020. godinu, odlukom se prihvata ponuda najpovoljnijeg ponuđača „Ocean“ d.o.o. Travnik, sa visinom ponude od 179.964,00 KM za period od tri godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede, donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku za dostavu ponuda – geodestki premjer rudarskih radova koji se izvode na osnovu ugovora o koncesijama za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, najpovoljniji ponuđač je „Geomap“ d.o.o. Prijedor, sa visinom ponude od 12.648,87 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 145.956,00 KM za XI mjesec tekuće godine za sufinansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje prosvjetnih radnika u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 1.030,00 KM, sredstva će se rasporediti za potrebe stručne edukacija – Andragoška obuka.
- Odluka o utrošku sredstava u Mješovitoj srednjoj školi, Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 4.010,00 KM za zamjenu ulaznih vrata, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Mupaco“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju objekta – odvajanje i rekonstrukcija mokrih čvorova u O.Š. „Prva osnovna škola“ Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 2.600,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču SZR „Termiplast HMH“ Bugojno.
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je predložila, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za sufinansiranje Projekta označavanja naselja, ulica i trgova u nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području SBK, odlukom se izdvaja iznos od 9.159,93 KM.
Ista uprava je predložila, a Vlada donijela Odluku o pokretanju postupka za nabavku dodatnih usluga koje nisu uključene u prvobitni „Projekat označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području SBK“, procjenjena vrijednost nabavke iznosi maksimalno 74.847,24 KM.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o realizaciji akcionog Plana za borbu protiv korupcije za period maj – oktobar 2017. godine.
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu sa pozicije „Transfer za izradu elaborata o gospodarenju šumama u zoni sanitarne zaštite izvorišta vode Krušćica“, odlukom se izdvaja iznos od 35.100,41 KM, sredstva će se doznačiti na račun izvođača radova JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za poboljšanje proizvodnje poljoprivrednim proizvođačima.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – izgradnja vodovoda Didaci MZ Potkraj, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „David“ d.o.o. Novi Travnik, sa visinom ponude od 3.948,75 KM.
- Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – izgradnja vodovoda „Čekrk“ MZ Buselji, općina Busovača, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Grand“ d.o.o. Busovača, sa visinom ponude od 3.9748,00 KM.
- Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – utopljavanje omladinskih prostorija u naselju Zabrđe, MZ Bukovica, općina Kiseljak, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem Obrtnička djelatnost „IMENES“ Sarajevo, sa visinom ponude od 6.990,00 KM.
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu sa pozicije „Transfer za izradu šumskoprivrede osnove za privatne šume“, odlukom se izdvaja iznos od 160.000,00 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava za dovršetak radova na zamjeni krova na zgradi O.Š. „Fra Marijan Šunjić“ Stojkovići, Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 8.263,71 KM sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Braća Karić“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o utrošku sredstava u S.Š. „Travnik“ Nova Bila, za izmjenu stolarije u dvije učionice, odlukom se izdvaja iznos od 6.975,78 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Alfa“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o davanju saglasnosti niže potrošačkim jedinicama za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke kako slijedi:
 O.Š. „Gračanica“ Bugojno, zamjena krova i rekonstrukcija Aneksa školske zgrade – 30.000,00 KM
 S.Š. „Vitez“ Vitez, izmjena kopelit stakla u sali za tjelesno obrazovanje – 30.000,00 KM.

pogledano 1643 puta

Novosti

20.11.2020 Delegacija Ministarstva privrede posjetila je danas mobilni LOT tim turske vojne misije u sastavu EU...
20.11.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je Odluka o izdvajanju sredstava fizičkim licima registr...
18.11.2020 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
11.11.2020 Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mje...
10.11.2020 Ministar Ministarstva privrede SBK g.Nisvet Hrnjić danas je sa pomoćnikom za industriju, poduzetništ...
« Novembar 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30