Sjednice Vlade SBK / KSB

29 Septembar
2017

Saopštenje sa 65.sjednice Vlade SBKVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 64. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za osnivanje Sveučilišta/ Univerziteta Epoha sa sjedištem u Vitez, skraćeni naziv SEV.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa o Izmjene i dopuna Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede – realizacija projekta „Izgradnja vodovoda Bunar-Brnjići-Pavlovići“ na području općine Dobretići, odlukom se izdvaja iznos od 3.420,00 KM, sredstva će se dodjeliti J.K.P. „Vodovod i kanalizacija Dobretići“.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve za potrebe liječenja Merime Ajanović, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava, sa pozicije Transfer – poticaji privredi 2017. godine (LOT 8 – sredstva rezerve), odlukom se izdvaja iznos od 27.000,00 KM, a na prijedlog Ministarstva privrede.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 36.800,00 KM za uređenje mezarja i groblja,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 43.900,00 KM za izgradnju i uređenje spomen obilježja,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 8.000,00 KM za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za udruženja branilaca.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o uplati sredstava na račun općina u svrhu realizacije projekata infrastukture odobrenih Odlukom o raspodjeli projekata infrastrukture za 2017. godinu, odobrena je uplata u iznosu od 109.800,00 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova – asfaltiranje putne dionice u Preočici od autobusnog stajališta – uspon, općina Vitez, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Doboj putevi“ d.d. Doboj Jug, sa cijenom ponude od 27.238,28 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za projekat -Revizija elaborata o zaštiti izvorišta „Goleš“, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa „Edi-Ing“ d.o.o. Donji Vakuf, sa cijenom ponuda od 4.656,60 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekte – utopljavanje Hrvatske bolnice „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila, općina Travnik (dodatni radovi za realizaciju ugovora u predmetu Sanacije krovnih i terasnih područja), pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ukras“ d.o.o. Vitez, sa cijenom ponude od 19.464,16 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donesene su i slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih opremanju kabineta frizerske struke u S.Š. „Nikola Šop“ općina Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 5.999,54 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Frizer Land“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih opremanju kabineta frizerske struke u S.T.Š. „Bugojno“ općina Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 3.732,30 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču Z.R. „Neimar“ Bugojno,
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Muhsin Rizvić“ za nastavnu 2016/2017, odlukom se izdvaja iznos od 13.372,17 KM,
- Odluka o utrošku sredstava za izmjenu oštećenih prozora u O.Š. „Vitovlje“ općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 1.386,53 KM, sredstva će se dodjeliti najpovoljnijem ponuđaču „Alfa“ d.o.o. Travnik,
- Odluka o utrošku sredstava za izmjenu unutrašnje stolarije u O.Š. „Bila“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 4.909,87 KM, sredstva će se dodjeliti najpovoljnijem ponuđaču „MAKS“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o izdvajanju sredstava za stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM, sredstva će se rasporediti kako slijedi:
• O.Š.“Novi Travnik“, Novi Travnik, 1.000,00 KM
• O.Š. KŠC„Petar Barbarić“, Travnik, 1.000,00 KM
- Odluka o utrošku sredstava za nabavku školskog namještaja u O.Š.“Dubravica“ Vitez, sredstva u iznosu od 6.000,00 KM doznačit će se najpovoljnijem ponuđaču „Economic“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Konkursa za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku orgijevnog drveta, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, za ponuđenu cijenu od 150.920,00 KM,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku mrkog uglja, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Harmeli“ d.o.o. Banovići, za ponuđenu cijenu od 268.866,00 KM,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku uglja lignita, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Ilić trgovina“ d.o.o. Zvornik, za ponuđenu cijenu od 119.600 bez PDV-a,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku lož ulja, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „BGT“ d.o.o. Tomislav grad, za ponuđenu cijenu od 102.000,00 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je dala saglasnost za izdvajanje sredstava za pokretanje odgovarajuće procedure javne nabavke za finansiranje projekata značajnih za Srednjobosanski kanton kako slijedi:
- O.Š.“Berta Kučera“Jajce, 56.000,00 KM - Pokrivanje sportske dvorane-krov; općinska donacija 50.000KM
- O.Š.“Fra Marjan Šunjić“N.Travnik, 8.700,00 KM - Sanacija krova škole;hrvatska donacija 13.000KM
- E.R.C.“Duga“N.Travnik, 20.000,00 KM - Dogradnja objekta; donacije 50.000KM, I faza izgradnje 70.000KM
- J.U.“Dječji vrtić“N.Travnik, 4.100,00 KM - Rekonstrukcija rasvjete, donacije 11.300KM, Projekat u vrijednosti od 15.400KM

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za pokretanje postupka direktnog sporazuma za nabavku 100 komada policijskih znački i 100 komada kožnih futrola za policijske iskaznice u iznosu do 6.000,00 KM,
- Saglasnost za pokretanje postupka direktnog sporazuma za nabavku opreme za krim policiju, u iznosu do 2.200,00 KM,
- Suglasnost za pokretanje postupka direktnog sporazuma za nabavku IR iluminatora za noćni radar TruCam u iznosu do 2.200,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ureda za javne nabavke donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga implementacije računarske i telekomunikacijske infrastukture u zgradi Vlade SBK, procjenjena vrijednost nabavke iznosi do 38.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o inicijativi KCU Sarajevo za zaključivanje ugovora između osnivača i Informaciju o zahtjevu KCU Sarajevo za dostavljanje mišljenja o zahtjevu HKD „Napredak“ za povrat objekta „Bivša očna klinika“.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za sufinansiranje šteta, a na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – promjena stolarije na zgradi općine Dobretići, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „HDI“ d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 5.760,70 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje izgradnje i jačanje infrastukture (vodovodne i kanalizacijske mreže) kao poticanje održivom privrednom razvoju iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša:
 Za sufinansiranje projekta uređenja prostora oko kaptaže Ajvatovica, općina D. Vakuf odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 6.000,00 općini D.Vakufu,
 Za sufinansiranje projekta proširenja gradske vodovodne mreže na dionici Ruska pilana – Barice, općina D.Vakuf odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 26.000,00 KM općini D.Vakuf,
 Za sufinansiranje projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže u ul.Gradska (faza I) odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 67.000,00 KM općini G.Vakuf.
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci – ograđivanje košarkaškog terena i izrada trim staze u MZ Bare, općina Novi Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Tehnorad-promo“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 7.015,35 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – nabavka materijala za rezervoar u Đakovićima i ograđivanje vodozaštitne zone u MZ Kasapovići, općina Novi Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Pero“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 9.922,18 KM,
- Odluka o izdvajanju i prenosu interventnih sredstava za realizaciju projekta – završni radovi na vodovodu Kraljevice, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta – izgradnja kanalizacije Slimena (nastavak radova), općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 24.687,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta – izgradnja kanalizacije Turbe, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 19.992,38 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču IGM IUT „HASKIĆ“ d.o.o. Vitez.

Donesena je i Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje prosvjetnih radnika u 2017. godini, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, odlukom se izdvaja iznos od 8.800,00 KM, sredstva će se rasporediti kako slijedi:
 Edukacija za odgojitelje i nastavnike razredne nastave, 5.600,00 KM, za angažirane predavače-hrvatski i bosanski N.P.P. (bruto)
 Obilježavanje dana učitelja, 3.200,00 KM - „Central“, d.o.o Vitez; kongresne i restoranske usluge, 3.000,00KM i „2BMultimediaprint“, d.o.o N.Bila,tiskanje plaketa, 200,00KM

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti potpisivanja Aneksa ugovora kako slijedi:
 O.Š.“Kiseljak 1“, Bilalovac, ugradnja centralnog grijanja u područnoj školi, koji se temelji na Ugovoru br. 06-14-365/2013-41, potpisanog dana 31.10.2013.godine između Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK i Konzorcija „Bioenergi“ d.o.o Vitez i „V.G.Monting“ d.o.o Vitez, u dijelu koji se odnosi na površinu grejnog prostora, te ukupne mjesečne vrijednosti grijanja, do okončanja procedure javne nabave.
 O.Š.“Vitez“, ugradnja centralnog grijanja u područnoj školi G.Večeriska, koji se temelji na Ugovoru br.01-93-1/08, potpisanog dana 06.05.2008.godine između O.Š.“Vitez“ i „V.G.Monting“ d.o.o Vitez, u dijelu koji se odnosi na površinu grejnog prostora, te ukupne mjesečne vrijednosti grijanja, do okončanja procedure javne nabave.
 ,,l O.Š.Donji Vakuf“, ugradnja centralnog grijanja u područnoj školi, koji se temelji na Ugovoru br.06-14-46/14-93-3, potpisanog dana 10.10.2014.godine između ,,l O.Š.Donji Vakuf“ i „V.G.Monting“ d.o.o Vitez, u dijelu koji se odnosi na površinu grejnog prostora, te ukupne mjesečne vrijednosti grijanja, do okončanja procedure javne nabave,
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 1.600,00 KM, za realizaciju pilot-projekta „Terenska nastava iz predmeta Istorija za učenike završnih razreda osnovnih škola“, sredstva iz ove odluke prenijet će se kako slijedi:
 O.Š.“Novi Bila“, 800,00 KM
 O.Š.„Uskoplje,800,00 KM
- Odluka o davanju saglasnosti za objavu nove relacije u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona za O.Š. Mehurić, relacija Pletenica (Jezerci) – O.Š. Mehurić,
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – pružanje usluga grijanja decentraliziranim sistemom, putem korištenja energenta na drvni pelet, za period od 2 godine,
- Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrog čvora u O.Š. „Kiseljak“ općina Kiseljak, odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 6.955,65 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Nikodil“ d.o.o. Kiseljak.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na potpisivanje Sporazuma o načinu izmirenja obaveza JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Zavisno društvo RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Bila, Travnik, sporazum potpisuje Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o određivanju osnovice za plaće za mjesec septembar 2017. godine, osnovica za plaću za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovom i srednjem obrazovanju za mjesec septembar 2017.godine iznosi 250,00 KM,
- Odluka o određivanju iznosa naknade za topli obrok za IV kvartal 2017. godine, iznos naknade za sve budžetske kornisnike za IV kvartal iznosit će 8,57 KM.

pogledano 3037 puta

Novosti

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Maj 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31