Novosti / Obavještenja

Vlada Kantona Središnja Bosna je, na 1. sjednici održanoj 28.2.2019. godine, utvrdila Nacrt plana zaštite od požara (u daljnjem tekstu: Nacrt plana), te je isti proslijeđen Saboru Kantona u daljnju proceduru radi razmatranja i prihvaćanja.

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 4. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu. Ovom Uredbom uređuje se postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Uredba će se dostaviti općinama na provođenje javne rasprave.

Isto Ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela Odluku o usvajanju programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaj privredi“ utvrđenog budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. Sredstva su planirana u Budžetu SBK za 2019. godinu u iznosu od 1.000.000,00 KM, i rasporedit će se za sufinansiranje slijedećih projekata: subvencioniranje kamate na uzete komercijalne kredite, sufinansiranje projekata malih i srednjih preduzeća, osnivanje novih preduzeća “Start up”, održavanje simpozija, seminara, okrugli stolova i sl., međunaroni susreti privrednika poduzetnika i subvencioniranje edukacije radne snage.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje neutrošenih doniranih sredstava Republike Hrvatske iz prošle godine, OŠ “13.rujan” Jajce, OŠ “fra Marijan Šunjić” Stojkovići, Novi Travnik, SŠ “Novi Travnik” Novi Travnik I SSŠ “Fojnica” u Kiseljaku u ukupnom iznosu od 229.906,30 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava općine Travnik, OŠ “Vitovlje” Vitovlje u iznosu od 1.210,00 KM.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za projekat Izgradnje oborinske kanalizacije Mosor, općina Travnik iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se izdvaja iznos od 7.973,78 KM. Sredstva za realizaciju projekta Izgradnja oborinske kanalizacije Mosor, doznačit će se preduzeću “Vlašić Gradnja” d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za projekat Izgradnje cjevovoda Crnići u dužini od 2000m općina Kreševo iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se izdvaja iznos od 24.956,10 KM. Sredstva za realizaciju projekta Izgradnja cjevovoda Crnići u dužini 2000m, općina Kreševo, doznačit će se preduzeću „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM, sredstva su namijenjena za niže potrošačke jedinice: OŠ „Han Bila“ Han Bila, posjeta nastavnika i učenika OŠ „Han Bila“ prijateljskoj školi u Republici Turskoj, odlukom se izdvaja izvaja iznos od 2.000,00 KM i JU OŠ „Vitez“, posjeta nastavnika i učenika prijateljskoj školi u Republici Turskoj, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke putem konkurentskog postupka za nižu potrošačku jedinicu, Prvu osnovnu školu „Bugojno“, za nabavku školskog namještaja za potrebe škole, ugradnju podne keramike u holu škole i izvođenje molerskih radova.
- Odluka o davanju suglasnost za pokretanje procedure javne nabave putem izravnog sporazuma za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK kako slijedi:
1. „Prva osnovna škola“ Bugojno, - Nabava informatičke opreme za potrebe škole; Usluge molerskih radova u učionicama. Sredstva su osigurana donacijom od BH Telecoma i donacijom Vlade Republike Hrvatske.
2. OŠ „Gračanica“ Bugojno, - Nabava školskog namještaja za potrebe škole. Sredstva su osigurana Budžetom škole za 2019. godinu.
3. „Treća osnovna škola“ Bugojno, - Nabavka kompjutorske opreme za kabinet informatike. Sredstva su osigurana donacijom BH Telecoma.
4. OŠ „Jajce“ Kruščica-Jajce, - Nabavka i ugradnja video nadzora na objektu škole. Sredstva su osigurana Budžetom škole za 2019.
5. MSŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf, - Građevinski radovi na objektu škole, nabavka inventara za potrebe škole, nabavka i opremanje multimedijalne sale i kabineta za elektrotehničku nastavu. Sredstva su osigurana donacijom JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, ZD Rudnika uglja “Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje i nalaze se na ekonomskim kodovima.
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Dolac“ Travnik, u postupku javne nabavke – nabavka i ugradnja novog automatskog kotla na čvrsto gorivo (sitni ugalj) i demontaža postojećeg kotla. Najpovoljniji ponuđač je „Prom-Ar“ d.o.o. Travnik, sa visinom ponude od 21.195,00 KM bez PDV-a.

Usvojeni su Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu aprilu 2019. godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o pregovorima s Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu i Strukovnim sindikatom doktora i stomatologa.

Isto Ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za zaključivanje ugovora o javnim nabavkama:
- Data je saglasnost za zaključivanje ugovora o javnim nabavkama za usluge Cloud servera za smještaj PACS I RIS Sistema, najpovoljniji ponuđač je “MEDIT” d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 18.000,00 KM bez PDV-a.
- Data je saglasnost za zaključivanje ugovora o javnim nabavkama za usluge Cloud servera za smještaj centralnog laboratorijskog informacionog Sistema (LIS), najpovoljniji ponuđač je “WIZARD HEALTH” d.o.o. Mostar, sa visinom ponude od 44.500,00 KM bez PDV-a.
- Data je saglasnost za zaključivanje ugovora o javnim nabavkama za usluge Cloud servera za smještaj integriranog zdravstvenog informacijskog Sistema primarne zdravstvene zaštite (IZIS), najpovoljniji ponuđač je grupa ponuđača: “CUSPIS” d.o.o. Brčko, “CUSPIS” d.o.o. Zagreb I “GUINEA” d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 44.999,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ureda za Evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu primila k znanju Informaciju o rastu indeksa kapaciteta za planiranje i upravljanje razvojem u 2018. godini.

Obavještavamo Vas da Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu javnog ovlaštenja, u saradnji sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona Zenica, organizira usavršavanje predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, u skladu sa odredbama Uredbe Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17) i Programa usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/18).

Novosti

19.01.2021 Na osnovu člana 37. stav (1) Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj...
13.01.2021 PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2021. - 2023. godina...
13.01.2021 Spisak javnih i privatnih institucija kojima je Vlada SBK dodijelila sredstva iz tekuće rezerve i sr...
11.01.2021 Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen te...
06.01.2021 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
« Januar 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31