Novosti / Obavještenja

Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava broj: 01-11.7-360/2020 od 4.5.2020.godine, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA SA PRAVNIM SUBJEKTIVITETOM KOJIMA JE NAREDBAMA ŠTABOVA CIVILNE ZAŠTITE ZABRANJENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI

I PREDMET
Pozivaju se pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnost da se prijave na ovaj javni poziv kako bi se istim obezbjedila sredstva za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesec april 2020. godine definisane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM.


II PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE (ZAHTJEVA) I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
Prijavu (Zahtjev) na ovaj javni poziv mogu podnijeti samo ona pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona, ako ispunjavaju sljedeće uslove:
1) Da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova civilne zaštite (lista zabranjenih djelatnosti po KD BiH 2010.godine može se preuzeti OVDJE);
2) Da su ispunili obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 29.02.2020. godine;
3) Da nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od proglašenja prirodne nesreće (18.03.2020. godine) do dana objave ovog javnog poziva, osim onim uposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
4) Da imaju kod Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine prijavljene zaposlene za mjesec u kojem traže sufinansiranje minimalne neto plate za zaposlene.
Napomena: (U obrtničkim djelatnostima pravo na sufinansiranje imaju i vlasnici obrta i to naknade u visini 50% minimalne neto plate definisane Općim kolektivnim ugovorom).
Na ovaj javni poziv nemaju pravo podnošenja prijave (zahtjeva):
1) Javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;
2) Privredna društva čiji su žiro računi blokirani prije proglašenja stanja nesreće;
3) Privredna društva koja su pod stečajom i likvidacijom.


III POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti podnose Zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesec aprili 2020. godine na obrascu koji se može preuzeti OVDJE, kao i na web stranici Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona u dijelu pod nazivom Obrasci.
Uz popunjen obrazac Zahtjeva potreno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1) Sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (za fizička lica/obrtnike);
2) Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
3) Obavijest o razvrstavanju subjekata prema djelatnosti (FBiH Zavod za statistiku);
4) Ovjerenu (od strane Porezne uprave) Specifikaciju uz isplatu plate za uposlenike (Obrazac 2001) ili ovjerenu Specifikaciju uz isplatu doprinosa za vlasnika (Obrazac 2002) za februar 2020. godine;
5) Za radnike kojima je istekao ugovor o radu i/ili koji su sporazuno prekinuli radni odnos potrebno je priložiti dokaze – ugovor o radu ili sporazum o raskidu ugvora o radu, pojedinačno po radniku.
Priloženi dokumenti moraju biti ovjereni od strane nadležnih organa.


IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE (ZAHTJEVA) SA TRAŽENOM DOKUMENTACIJOM I ROK ZA PRIJAVU
Zbog povišenih mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom korona virusa COVID 19 ovjeren i potpisan Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu privrede SBK elektronskim putem na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., sa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti”
Zahtjev i tražena dokumentacija koju pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom dostavljaju putem elektronske pošte tj. e-maila smatrat će se primljenim nakon što pošiljaoc od strane primoca dobije potvrdu da je e-mail kojeg su poslao zaprimljen u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona u skladu sa članom 16. Zakona o elektronskom dokumentu F BiH ( “Sl. Novine F BiH” broj: 55/13-1).
Ministarstvo privrede ne snosi nikakve troškove prema podnosiocima zahtjeva, te zadržava pravo da zahtjev u cijelosti, djelimično ili ga u potpunosti odbije u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora, a prispjela dokumentacija se neće vraćati.
Krajnji rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 7 (sedam) dana od dana objave ovog Javnog poziva na službenoj web stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.


V KOMISIJA ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA
1) Ministar privrede imenuje Komisiju koja razmatra primljene zahtjeva i sačinjava prijedlog odluke o dodjeli sredstava. (u daljem tekstu: Komisija).
2) Komisija je dužna dati zadatak obaviti u roku ne dužem od 7 dana od dana zatvaranja javnog poziva.
3) Komisija podnosi izvještaj o svome radu Ministru privrede s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.
4) Prijedlog Komisije Ministar privrede upućuje Vladi Srednjobosanskog kantona koja donosi odluku o dodjeli sredstava.
5) Sa korisnicima sredstava Ministarstvo privrede zaključuje ugovor o implementaciji odobrenih sredstava.
6) Nadzor i provjeru namjenskog korištenja sredstava od strane korisnika sredstava vršit će Komisija za nadzor koju imenuje Ministar privrede.
7) Ukoliko se utvrdi da je korisnik sredstava nenamjenski utrošio sredstva, korisnik sredstava dužan je izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na račun Vlade Srednjobosanskog kantona u roku od 30 dana kada je Ministarstvo privrede pisanim putem to od njega zatražilo. U suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organima protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva.
8) Ukoliko korisnik sredstava nije utrošio cjelokupan iznos doznačenih sredstava za realizaciju odobrenog projekta, dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na račun Vlade Srednjobosanskog kantona u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje
9) Korisnici sredstava obavezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dužni su dostaviti Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava po propisanom obrascu "Izvještaj po Javnom pozivu o utošku sredstava" (Izvještaj o utrošku sredstava april) sa prilozima, najkasnije u roku do 15 dana od dana okončanja programa, odnosno od dana isteka roka predviđenog za realizaciju programa.


OSTALE ODREDBE
Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/ 511 -217 od 08,00 do 15,00 sati ili putem e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


MINISTAR
_______________________
Nisvet Hrnjić

Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 30.04.2020. godine usvojila je Program korištenja sredstava, s kriterijima za ostvarivanje prava, za dodjelu finansijskih sredstava privrednim subjektima, čime su stvoreni uslovi za realizaciju prve interventne mjere na suzbijanju ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 u privredi SBK.
Programom je utvrđena namjena sredstva, pravo na korištenje sredstava, kriteriji za ostvarivanje prava pomoći i sadržaj javnog poziva. Privrednim subjektima kojima je zabranjen rad na osnovu naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, a koji nisu otpuštali radnike, Vlada SBK će subvencionirati 50 posto minimalne neto plaće za april, a za mjesec maj i juni shodno raspoloživim sredstvima u Budžetu Kantona. Programom je, također, predviđeno da će se u zavisnosti od budžetskih prihoda i rebalansa Budžeta za 2020. godinu Vlade SBK po mogućnosti pomoći djelatnostima koje su imale pad ostvarenog prometa.
Ovim programom maksimalno su pojednostavljene procedure odobravanja sredstva, kako bi se privrednicima omogućilo da što lakše dođu do pomoći. Resorno ministarstvo će službenim kanalima tražiti podatke od Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje.
Javni poziv za dodjelu sredstava po navedenom Programu bit će raspisan u prvoj sedmici mjeseca maja.


MINISTARSTVO PRIVREDE SBK

 

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 40. redovne, 24., 25., 26., 27. i 28. vanredne sjednice

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada SBK je utvrdila slijedeće:
- Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o koncesijama, dopuna Zakona se odnosi na dopunu člana 18., iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: (6) Prihod, koji Kantona ostvari od naknade za koncesiju, će Kanton koristiti za istraživanje dobara koja su predmet koncesije, zaštitu i unapređivanje okoliša, finansiranje razvojnih projekata te u druge namjene u skladu sa ovim Zakonom.“
- Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o rudarstvu, izmjena Zakona se odnosi na izmjenu člana 13, stav (2) koji se mijenja i glasi: „(2) Sredstva od naknada iz članova 11. i 12. ovog zakona Kanton će koristiti u skladu sa kantonalnim Zakonom o koncesijama.“

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava privatnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su imali pad ostvarenog prometa uzrokovan pandemijom COVID-19. Više informacija o ovoj Odluci možete dobiti u Ministarstvu privrede.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava UNICEF-a BiH, Ministarstvu obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta u iznosu od 10.000,00 KM neplaniranih u Budžetu SBK za 2020.godinu. Sredstva iz ove odluke namijenjena su za finansiranje nabavke PC-tableta.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini za epizootiološko područje SBK, zaštitu zdravlja bilja u 2020. godini i načinu finansiranja mjera iz Budžeta SBK za 2020. godinu, ukupna vrijednost projekta iznosi 270.000,00 KM.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za stipendiranje - školovanje djece branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 648.000,00 KM, sa stavke Tekući transferi pojedincima za stipendiranje školovanje djece branilaca.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela Zaključak kojim se daje saglasnost za poništenje postupka javne nabavke Atomskog apsorpcijskog spektofotometara, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 83.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće:
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavu informatičke opreme (tableta) za potrebe osnovnih i srednjih škola na području SBK. Ukupna vrijednost nabavke je 7.000,00 KM sa PDV-om. Sredstva su osigurana iz tekuće rezerve Budžeta SBK.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“, odlukom se utvrđuje utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, u iznosu od 5.981,04 KM sa PDV-o. Nakon provedene procedure javne nabavke računarske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola sa područja Srednjobosanskog kantona i odabranog najpovoljnijeg ponuđača sredstva će se uplatiti poduzeću „Eurocompany“ d.o.o. Odžak.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke nižoj potrošačkoj jedinici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK kako slijedi: OŠ „13.Rujan“ Jajce, izmjena stolarije u PŠ „Mile“- procijenjena vrijednost 7.000,00 KM sa PDV-omi sanacija sanitarnih čvorova u PŠ „Mile“- procijenjena vrijednost 7.000,00 KM sa PDV-o. Sredstva su osigurana donacijom Općine Jajce
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za mjesec april akademske 2019/20. godine u iznosu od 122.428,50 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o organizaciji i izvođenju nastave na daljinu, odnosno nastave uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka koji se odnosi na rad Vlade, odnosno zaključeno je da „Rad Vlade SBK, kantonalnih ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda vraća se na redovno radno vrijeme uz poštivanje svih higijensko epidemioloških mjera i uputstava nadležnih Federalnih i Kantonalnih institucija“.

 

Novosti

01.06.2020 Temeljem Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-391/2020 od 14. 05. 2020. godine o usvajanju Akcionog plana ...
29.05.2020 Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni pozi...
22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
« Juni 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30