Ministarstvo privrede / Novosti

22 Februar
2016

Poziv na javni natječajNa osnovu člana 6. stav 2. Zakona o koncesijama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 40/02 i 61/06),
člana 5. i 6. Zakona o koncesijama (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/09, 6/13 i 9/15), Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju kvarca i kvarcita na lokalitetu „Bandera - Berberuša“ Općina Kreševo broj:01-02-26/16 od 01.02.2016. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

POZIV NA JAVNI NATJEČAJ
za podnošenje ponuda-tender za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju kvarca i kvarcita na lokalitetu „Bandera - Berberuša“ Općina Kreševo
šifra S-1/16

 

1. Predmet koncesije
Predmet koncesije je:
Istraživanje i eksploataciju kvarca i kvarcita na lokalitetu „Bandera - Berberuša“, općina Kreševo.

2. Vrijeme dodjele koncesije
Koncesija za istraživanje i eksploataciju daje se na rok od 30 (trideset) godina, od dana potpisivanja ugovora, a koncesionar je dužan da istraživanje završi u roku od 3 (tri) godine od dana potpisivanja ugovora.

3. Lokalitet
Širi lokalitet je:
„Bandera - Berberuša“, općina Kreševo.
Lokacija je definirana na situacijskoj karti terena koje će ponuđačima biti data na uvid.

4. Pravo učešća
Pravo na učešće na javnom pozivu imaju pravne osobe osnovane u skladu s posebnim zakonima Federacije BiH, registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, te da imaju odgovarajuća stručna lica i opremu.

5. Obaveze koncesionara i rok za rješavanje imovinsko pravnih odnosa
Koncesionar se obavezuje slijedeće:
- sprovesti geološka istraživanja u skladu sa odredbama važećih propisa o geološkom istraživanju mineralnih sirovina
- vršiti eksploataciju mineralne sirovine u skladu sa odredbama važećim propisima o rudarstvu
- riješiti imovinsko pravne odnose prije ulaska u posjed

6. Ponuda iznosa i načina plaćanja naknade za koncesiju
• Jednokratna naknada za koncesiju istražnog prostora je najmanje 200 (dvijestotine) KM po hektaru,
• Godišnja naknada za koncesiju eksploatacionog prostora je najmanje 100 (stotinu) KM/ha,
• Postotak prosječne prodajne cijene po toni kvarca i kvarcita (najmanje 3%),
• Minimalna godišnja količina kvarca i kvarcita izražena u tonama koju ponuđač planira eksploatisati.

7. Obavezni uslovi i standardi za vršenje djelatnosti
Po dobijanju koncesije, koncesionar je dužan zatražiti odobrenje za istraživanje, kojim će biti definisani uslovi istraživanja, obim istražnih radova, količina mineralne sirovine koja se može izvaditi i koristiti za laboratorijska ispitivanja. Nakon obavljenog istraživanja i verifikacije rudnih rezervi koncesionar, je dužan pribaviti odobrenje za eksploataciju, kojim će biti definisani uslovi eksploatacije, položaj eksploatacionog polja, prostora, načina eksploatacije i rokovi u kojima se moraju izvršiti pripremne radnje za početak eksploatacije, a potom je koncesionar dužan pribaviti odobrenje za izvođenje radova. Koncesionar se obavezuje da će se pridržavati svih zakonskih propisa i standarda koji regulišu pitanja istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, zaštite okoline, vodoprivrede, šumarstva i zaštite na radu.

8. Uslovi raskida ugovora o koncesiji
Raskid ugovora o koncesiji regulisan je članom 21. i 22. Zakona o koncesijama (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/09, 6/13 i 9/15) kao i drugim pozitivnim zakonskim propisima koji uređuju oblasti istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, gdje su propisani uslovi ukidanja odobrenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

9. Informacija o pravu nadzora nadležnih organa o izvršenju koncesije
Nadzor u izvršavanju ugovora o koncesiji kao i odredbi Zakona o koncesijama vrše nadležna ministarstva davaoca koncesije u okviru svojih nadležnosti, shodno članu 23. Zakona o koncesijama SBK (Sl. novine SBK, br: 8/09, 6/13 i 9/15).

10. Sadržaj ponude
Ponuda treba da sadrži «Tehnički dio ponude» i «Finansijski dio ponude», koje moraju biti uvezane u jednu cjelinu po tačkama.
«Tehnički dio ponude» treba da sadrži:
- naziv i tačnu adresu ponuđača (mjesto, ulicu, broj, telefon, kontakt osobu i drugi podatke koji mogu poslužiti za efikasniju komunikaciju)
- ovjerenu kopiju Rješenja o upisu u sudski registar privrednog društva sa sjedištem na području FBiH sa ovjerenim prilozima ili drugog akta kojim se dokazuje da ponuđač ima pravo obavljati djelatnost istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
- ovjerenu kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji / Uvjerenja o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost
- potvrdu nadležnog organa o redovnom plaćanju poreza
- potvrdu nadležnih organa o redovnom plaćanju doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje
- izjavu ponuđača da nije bio neuspješan u izvršavanju ugovora o koncesiji u protekle tri godine do momenta objavljivanja ovog poziva na javni natječaj, odnosno za korisnike koncesija, potvrdu kantonalnog Ministarstva finansija o redovnom plaćanju naknade za koncesiju
- uvjerenje nadležnog suda da odgovorno lice nije u posljednjih 5 godina osuđivano zbog kršenja propisa kojima se sankcionišu privredni prijestupi,
- uvjerenje nadležnog suda da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom,
- listu referenci ponuđača (lista glavnih usluga pruženih u posljednje 3 godine sa ukupnom vrijednosnim iznosima, datumima i primateljima),
- kvalifikacionu strukturu zaposlenih kadrova i njihove reference
- popis raspoložive opreme ponuđača

«Finansijski dio ponude» treba da sadrži:
- studiju o ekonomskoj opravdanosti u sklopu koje će biti sadržane procjene zaštite okoliša
- ponudu visine i načina plaćanja naknade za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine
- pojedinačnu i ukupnu cijenu istražnih radova
- dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima:
a) koeficijent finansijske stabilnosti
b) koeficijent finansiranja
c) koeficijent opće likvidnosti
- ponuđene garancije za plaćanje naknade za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine
- izjavu poslovne banke da ponuđač raspolaže potrebnim finansijskim sredstvima ili da može pribaviti sredstva za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine,
- ovjerenu kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha za zadnja dva izvještajna perioda
- dokaz o uplati za sudjelovanje u javnom pozivu
Napomena:
- Sve cijene i naknade moraju biti izražene u konvertibilnim markama (KM).
- Ne dostavljati dokumentaciju partnerskih firmi jer ista neće biti predmet bodovanja.
- Dostavljena dokumentacija ne vraća se ponuđačima.

11. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude:
11.1. Visina naknade za koncesiju:
- Jednokratna naknada na ime katastarskog prihoda zemljišta koje je obuhvaćeno istražnim prostorom je najmanje 200 KM/ha. - kriterij nosi do 5 bodova,
- Godišnja naknada za koncesiju ekspoloatacionog prostora je najmanje 100 KM/ha. - kriterij nosi do 5 bodova,
- Postotak prosječne prodajne cijene po toni iskopanog kvarca i kvarcita (najmanje 3%) sa ponuđenom cijenom vrijednosti po toni kvarca i kvarcita. - kriterij nosi do 30 bodova,
- Minimalna godišnja realizacija kvarca i kvarcita koju nudi ponuđač - kriterij nosi do 15 bodova.

11.2. Pokazatelji finansijskog stanja ponuđača.
Za realizaciju ovog projekta ponuđač je dužan dokazati da ima osigurana finansijska sredstva - kriterij nosi do 15 bodova.

11.3. Iznos i vrsta investicije sa izraženim finansijskim iznosom investicije po fazama.
Istraživanje, eksploatacija, prerada rude - kriterij nosi do 10 bodova.

11.4. Broj radnika koje će zaposliti po fazama istraživanja i eksploatacije - kriterij nosi do 10 bodova.

11.5. Reference stečene u obavljanju radova koji su predmet koncesije
Ovaj kriterij podrazumijeva da ponuđač ima određene reference i iskustva u obavljanju ove djelatnosti – kriterij nosi do 10 bodova.

12. Uslovi povratka korištenog dobra
Poslije završenog istraživanja, odnosno eksploatacije, koncesionar je dužan u potpunosti završiti tehničku i biološku rekultivaciju, te površine koje su državne vratiti općini, a na otkupljenim površinama zadržati pravo korištenja.

13. Podnošenje ponuda
Naknada za sudjelovanje u javnom pozivu je 3.000,00 KM bez prava povrata, po predmetu koncesije.
Naknada se uplaćuje na račun budžeta SBK broj: 132-010-20125367-50 kod NLB Banka D.D. Tuzla, vrsta prihoda 721119.
Pismena ponuda se podnosi, na jednom od službenih jezika u BiH, u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra javnog poziva (S-1/16) i naznakom «PONUDA – NE OTVARAJ» na adresu: Ministarstvo privrede, Ul. Stanična 43., 72270 Travnik. U zatvorenoj koverti sa ponudom dostavljaju se dvije zatvorene koverte sa naznakom «Tehnički dio ponude» i «Finansijski dio ponude».
Ponude moraju biti uvezane po tačkama, kako je navedeno u javnom natječaju.
Ponuda se podnosi ministarstvu neposredno ili preporučenom poštom.
Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog natječaja.
Prijave podnesene preporučenom poštom smatrat će se valjanim, ukoliko je datum otpreme pošte u okviru roka iz prethodnog stava.
Bilo koja ponuda koju naručitelj primi nakon propisanog roka, biće vraćena ponuđaču neotvorena.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.

14. Postupak izbora najpovoljnije ponude
Postupak izbora najpovoljnije ponude vršit će Komisija u skladu sa Pravilnikom o načinu procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede te o dokumentaciji potrebnoj za postupak procjene (Sl. novine SBK, br: 12/09).
O datumu, mjestu i vremenu otvaranja ponuda ponuđači će biti pismeno obaviješteni na adresu sa ponude ili na broj telefona sa koverte ponude.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlaštena lica ispred učesnika u javnom natječaju ili njihovi zastupnici, uz predočenje pisanog ovlaštenja.
Sve dodatne informacije i uvid u dokumentaciju, zainteresovani mogu dobiti u Ministarstvu privrede Travnik, Ulica Prnjavor br.16.,tel:++387/30 511-217;fax:++387/30 511-729, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

MINISTAR

dr.sc. Sedžad Milanović

pogledano 1856 puta