Ministarstvo privrede / Novosti

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo privrede / gospodarstva
TRAVNIK

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave («Službene novine Srednjobosanskog kantona», broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu tačke I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije «Transfer za poticaj privredi» Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu broj: 01-02-292/15 od 19.06.2015. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 34/03 i 65/13) i člana 24. Zakona o javno - privatnom partnerstvu Srednjobosanskog kantona (Službene novine SBK, broj 13/13), Ministarstvo privrede objavljuje